Atelier

Nasza pra­cow­nia i salon sprze­da­żo­wy znaj­du­ją się w sece­syj­nej kamie­ni­cy w cen­trum Byd­gosz­czy wybu­do­wa­nej w 1906 roku. Lokal w sute­re­nie, któ­ry zaj­mu­je­my w prze­szło­ści był min. pie­kar­nią, domem publicz­nym  i loka­lem gastro­no­micz­nym. Na powierzch­ni ponad 230 m² znaj­du­ją się 3 obszer­ne pomiesz­cze­nia prze­zna­czo­ne do eks­po­zy­cji oraz 4 mniej­sze poko­je prze­zna­czo­ne na warsz­ta­ty w któ­rym odna­wia­my i prze­ra­bia­my nasze lam­py i meble oraz pomiesz­cze­nia maga­zy­no­we. Two­rze­nie wystro­ju wnę­trza naszej prze­strze­ni jest pro­ce­sem cią­głym zależ­nym od lamp i mebli, któ­re w danym momen­cie cze­ka­ją na swo­je­go nowe­go wła­ści­cie­la. Cały czas eks­pe­ry­men­tu­je­my sta­ra­jąc się stwo­rzyć miej­sce, któ­re cha­rak­te­rem jest spój­ne z suro­wym i prze­my­sło­wym wzor­nic­twem naszych eks­po­na­tów. Nasze ate­lier potra­fi być inspi­ra­cją dla arty­stów innych dzie­dzin sztu­ki. Dowo­dem na to jest nakrę­co­ny u nas  tele­dysk kwar­te­tu smycz­ko­we­go PRESTIGE.