Lam­py sto­ją­ce więk­szych roz­mia­rów dosko­na­le zapre­zen­tu­ją się przy ory­gi­nal­nej sofie lub sza­fie . Suro­we wnę­trze i indu­strial­ny styl to dosko­na­łe warun­ki do posta­wie­nia naszych lamp stojących.

Przejdź do góry