sto­ły pocho­dzą­ce z domów lub miejsc prze­my­sło­wych lub uży­tecz­no­ści publicz­nej. Każ­dy stół to wie­le histo­rii opo­wie­dzia­nych w ich towarzystwie.

Przejdź do góry