Sza­fy i skrzy­nie o ory­gi­nal­nym wyglą­dzie i pocho­dze­niu. W tym dzia­le znaj­dziesz meble któ­re dosko­na­le  zapre­zen­tu­ją się w tym samym wnę­trzu, w któ­rym wiszą nasze lam­py. W ofer­cie mamy zarów­no meble pocho­dze­nia medycz­ne­go jak i sta­rą skrzy­nię z II woj­ny świa­to­wej. Wspól­nym mia­now­ni­kiem wszyst­kich mebli jest ich oryginalność.

Przejdź do góry