KONTAKT

Jeże­li chcesz sprze­dać lub poszu­ku­jesz jakiejś kon­kret­nej lam­py lub mebla — skon­tak­tuj się z nami. Odpo­wie­my jak naj­szyb­ciej się się da. Z regu­ły nastę­pu­je to w prze­cią­gu kil­ku godzin. Możesz sko­rzy­stać z poniż­sze­go for­mu­la­rza, napi­sać tra­dy­cyj­ne­go e‑maila lub zadzwo­nić. Nasz salon sprze­da­żo­wy jesz­cze nie jest otwar­ty, lecz jeże­li bar­dzo chcesz zoba­czyć jakąś rzecz jak wyglą­da w rze­czy­wi­sto­ści  jest to moż­li­we po uprzed­nim umó­wie­niu się. Zapra­sza­my rów­nież do śle­dze­nia naszej aktyw­no­ści na mediach spo­łecz­no­ścio­wych. W stop­ce po pra­wej stro­nie znaj­du­ją się odno­śni­ki któ­re zapro­wa­dzą cię do wybra­ne­go profilu.

 

nasz adres:

Restau­ra­cja Lamp
al. Ada­ma Mic­kie­wi­cza 3 / 13 (wej­ście do sute­re­ny obok głów­ne­go wej­ścia do kamienicy)
85–071 Bydgoszcz

ema­il: info@restauracjalamp.pl

tel: +48 535 005 345