Prawo odstąpienia od umowy

Mają Pań­stwo pra­wo odstą­pić od niniej­szej umo­wy w ter­mi­nie 14 dni bez poda­nia jakiej­kol­wiek przyczyny.

Ter­min do odstą­pie­nia od umo­wy wyga­sa po upły­wie 14 dni od dnia, w któ­rym weszli Pań­stwo w posia­da­nie rze­czy lub w któ­rym oso­ba trze­cia inna niż prze­woź­nik i wska­za­na przez Pań­stwa weszła w posia­da­nie rzeczy.”;

Aby sko­rzy­stać z pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy, muszą Pań­stwo poin­for­mo­wać nas, czy­li fir­mę: SALON AKADEMIA PAPAVER Tomasz Bro­no­wic­ki przy al. Ada­ma Mic­kie­wi­cza 3 / 1 w Byd­gosz­czy, numer NIP 753–190–72–97 o swo­jej decy­zji o odstą­pie­niu od niniej­szej umo­wy w dro­dze jed­no­znacz­ne­go oświad­cze­nia (na przy­kład pismo wysła­ne pocz­tą lub pocz­tą elektroniczną).

Mogą Pań­stwo sko­rzy­stać z wzo­ru for­mu­la­rza odstą­pie­nia od umo­wy, jed­nak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Pań­stwo rów­nież wypeł­nić i prze­słać for­mu­larz odstą­pie­nia od umo­wy lub jakie­kol­wiek inne jed­no­znacz­ne oświad­cze­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną na naszej stro­nie inter­ne­to­wej UOKiK. Jeże­li sko­rzy­sta­ją Pań­stwo z tej moż­li­wo­ści, prze­śle­my Pań­stwu nie­zwłocz­nie potwier­dze­nie otrzy­ma­nia infor­ma­cji o odstą­pie­niu od umo­wy na trwa­łym nośni­ku (na przy­kład pocz­tą elektroniczną).

Aby zacho­wać ter­min do odstą­pie­nia od umo­wy, wystar­czy, aby wysła­li Pań­stwo infor­ma­cję doty­czą­cą wyko­na­nia przy­słu­gu­ją­ce­go Pań­stwu pra­wa odstą­pie­nia od umo­wy przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przy­pad­ku odstą­pie­nia od niniej­szej umo­wy zwra­ca­my Pań­stwu wszyst­kie otrzy­ma­ne od Pań­stwa płat­no­ści, w tym kosz­ty dostar­cze­nia rze­czy (z wyjąt­kiem dodat­ko­wych kosz­tów wyni­ka­ją­cych z wybra­ne­go przez Pań­stwa spo­so­bu dostar­cze­nia inne­go niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dostar­cze­nia ofe­ro­wa­ny przez nas), nie­zwłocz­nie, a w każ­dym przy­pad­ku nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym zosta­li­śmy poin­for­mo­wa­ni o Pań­stwa decy­zji o wyko­na­niu pra­wa odstą­pie­nia od niniej­szej umo­wy. Zwro­tu płat­no­ści doko­na­my przy uży­ciu takich samych spo­so­bów płat­no­ści, jakie zosta­ły przez Pań­stwa uży­te w pier­wot­nej trans­ak­cji, chy­ba że wyraź­nie zgo­dzi­li­ście się Pań­stwo na inne roz­wią­za­nie; w każ­dym przy­pad­ku nie ponio­są Pań­stwo żad­nych opłat w związ­ku z tym zwrotem.

Może­my wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści do cza­su otrzy­ma­nia rze­czy lub do cza­su dostar­cze­nia nam dowo­du jej ode­sła­nia, w zależ­no­ści od tego, któ­re zda­rze­nie nastą­pi wcześniej.

Pro­szę ode­słać lub prze­ka­zać nam rzecz lub .….….….….….….….….…… SALON AKADEMIA PAPAVER Tomasz Bro­no­wic­ki przy al. Ada­ma Mic­kie­wi­cza 3 / 1 w Byd­gosz­czy, nie­zwłocz­nie, a w każ­dym razie nie póź­niej niż 14 dni od dnia, w któ­rym poin­for­mo­wa­li nas Pań­stwo o odstą­pie­niu od niniej­szej umo­wy. Ter­min jest zacho­wa­ny, jeże­li ode­ślą Pań­stwo rzecz przed upły­wem ter­mi­nu 14 dni.