Poli­ty­ka Prywatności

1. SALON AKADEMIA PAPAVER Tomasz Bro­no­wic­ki jako Admi­ni­stra­tor danych dba o bez­pie­czeń­stwo udo­stęp­nio­nych danych. Dane te są szcze­gól­nie chro­nio­ne i zabez­pie­czo­ne przed dostę­pem osób nieupoważnionych.

2. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są przez Admi­ni­stra­to­ra zgod­nie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Pod­sta­wą prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych jest zgo­da Klien­ta, jak rów­nież usta­wo­we upo­waż­nie­nie do prze­twa­rza­nia danych nie­zbęd­nych w celu reali­za­cji oraz roz­li­cze­nia usług świad­czo­nych przez Administratora.

3. Oso­by fizycz­ne nie­pro­wa­dzą­ce w ramach Ser­wi­su dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w celu reje­stra­cji, powin­ny wypeł­nić for­mu­larz reje­stra­cyj­ny poprzez poda­nie: swo­je­go imie­nia i nazwi­ska, adre­su dosta­wy zamó­wie­nia, adre­su e‑mail, nume­ru tele­fo­nu kon­tak­to­we­go, nazwy, pod któ­rą oso­ba reje­stru­ją­ca zamie­rza wystę­po­wać w Ser­wi­sie oraz hasła. W przy­pad­ku reje­stra­cji oso­by fizycz­nej korzy­sta­ją­cej z Ser­wi­su w związ­ku z pro­wa­dzo­ną dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, oso­by praw­nej oraz jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej w celu reje­stra­cji wyma­ga­ny­mi dany­mi są: nazwa, pod któ­rą pod­miot ten zamie­rza wystę­po­wać w Ser­wi­sie oraz hasła, a tak­że : imię i nazwi­sko, adres e‑mail, numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go, numer kon­ta ban­ko­we­go, peł­ną nazwę (fir­my) pod­mio­tu reje­stro­wa­ne­go, numer NIP oraz adres jego sie­dzi­by wraz z nazwą kra­ju. Poda­nie jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne. Poda­nie powy­żej wymie­nionch danych jest koniecz­ne do zawar­cia z Admi­ni­stra­to­rem umo­wy o świad­cze­nie usług w ramach Serwisu.

4. Admi­ni­stra­tor zapew­nia Klien­tom, w szcze­gól­no­ści, pra­wo wglą­du do wła­snych danych, pra­wo żąda­nia aktu­ali­za­cji danych oraz pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu w przy­pad­kach okre­ślo­nych w prze­pi­sach tej usta­wy. Klient ma pra­wo do usu­nię­cia swo­ich danych oso­bo­wych z bazy danych Ser­wi­su, w tym celu obo­wią­za­ny jest wysłać na adres ema­il daneosobowe@restauracjalamp.pl sto­sow­ną wia­do­mość. Admi­ni­stra­tor może odmó­wić usu­nię­cia danych Klien­ta, jeże­li ten nie ure­gu­lo­wał wszyst­kich należ­no­ści wobec Admi­ni­stra­to­ra, naru­szył Regu­la­min bądź obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa, a zacho­wa­nie danych jest nie­zbęd­ne do wyja­śnie­nia tych oko­licz­no­ści i usta­le­nia odpo­wie­dzial­no­ści Klienta.

5. Dane poda­wa­ne przez Klien­ta są zbie­ra­ne i wyko­rzy­sty­wa­ne do reali­za­cji zamó­wień, celów księ­go­wych, pre­zen­to­wa­nia aktu­al­nej ofer­ty Ser­wi­su dro­gą mailo­wą (w przy­pad­ku wyra­że­nia zgo­dy) oraz do kon­tak­to­wa­nia się z Klien­tem w ramach obsłu­gi Ser­wi­su oraz do innych czyn­no­ści zwią­za­nych z wyko­ny­wa­niem umo­wy sprze­da­ży w ramach Serwisu.

6. Dane Użyt­kow­ni­ków mogą być udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom upraw­nio­nym do ich otrzy­ma­nia na mocy obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa, w tym wła­ści­wym orga­nom wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści. Dane oso­bo­we Użyt­kow­ni­ków mogą być prze­ka­zy­wa­ne pod­mio­tom trze­cim w przy­pad­kach wska­za­nych przez Admi­ni­stra­to­ra i za zgo­dą Użyt­kow­ni­ka. Admi­ni­stra­tor wyko­rzy­stu­je adre­sy IP zbie­ra­ne w trak­cie połą­czeń inter­ne­to­wych w celach tech­nicz­nych, zwią­za­nych z admi­ni­stra­cją ser­we­ra­mi. Ponad­to adre­sy IP słu­żą do zbie­ra­nia ogól­nych, sta­ty­stycz­nych informacji.