LAMPA MEDYCZNA OSRAM VITALUX GU100

1 500 

1 w magazynie

Lampa, która pierwotnie miała zastosowanie w medycynie jako promiennik. Może służyć zarówno jako kinkiet lub lampa na biurko.

1 w magazynie

Opis

LAMPA MEDYCZNA OSRAM VITALUX GU100

Lam­pa medycz­na Osram Vita-lux GU 100 jest sztan­da­ro­wym przy­kła­dem głów­ne­go kie­run­ku dzia­ła­nia Restau­ra­cji Lamp. Ten sta­ry model lam­py wypro­du­ko­wa­ny został dla prze­my­słu medycz­ne­go w latach 60-tych przez jed­ne­go z czo­ło­wych obec­nie pro­du­cen­tów oświe­tle­nia OSRAM (czy­li połą­czo­nych sił firm: Auer-Gesel­l­schaft, AEG oraz Sie­mens & Hal­ske AGli). Pier­wot­nie zasto­so­wa­nie miał w medy­cy­nie jako pro­mien­nik, któ­re­go natę­że­nie pro­mie­ni UV moż­na było regu­lo­wać poprzez zbli­ża­nie i odda­la­nie żarów­ki od naświe­tla­ne­go miejsca.

Obec­nie lam­pa przy­sto­so­wa­na jest do oświe­tla­nia zarów­no jako kin­kiet jak i lam­pa sto­ją­ca. Moż­na regu­lo­wać zasięg świa­tła ręcz­nie od zewnętrz­nej stro­ny klo­sza. Po usta­wie­niu głę­bo­ko­ści na jakiej chce­my aby zna­la­zła się opraw­ka — spe­cjal­na śru­ba doci­sko­wa słu­ży do zablo­ko­wa­nia drąż­ka, do któ­re­go przy­mo­co­wa­na jest opraw­ka. Dodat­ko­wo lam­pa ta jest regu­lo­wa­na w dwóch płasz­czy­znach. Moż­na zmie­niać dłu­gość ramie­nia oraz kąt usta­wie­nia klo­sza. Drew­nia­ny ele­ment został zabez­pie­czo­ny bia­łym woskiem, nato­miast pozo­sta­łe zosta­ły oczysz­czo­ne i poma­lo­wa­ne bez­barw­nym poły­sko­wym lakie­rem. Klosz od wewnętrz­nej został wypo­le­ro­wa­ny a na powło­ce chro­mo­wej są nie­wiel­ki­mi śla­dy rdzy, któ­re nada­ją cha­rak­te­ru lam­pie. Włącz­nik znaj­du­je się na pod­sta­wie lam­py i na szczę­ście zacho­wał się ory­gi­nal­ny i pra­cu­je bar­dzo płyn­nie . Kabel któ­ry wycho­dzi za klo­szem moż­na lek­ko scho­wać do środ­ka ramie­nia lam­py. Według mojej subiek­tyw­nej oce­ny sty­lem nawią­zu­je do idei pro­pa­go­wa­nych przez waj­mar­ski Bauhaus.

 

wymiary i dane techniczne:

 

  • śred­ni­ca klo­sza: 37,5 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 20 cm
  • wyso­kość regu­lo­wa­na od: 56 cm — 70 cm
  • głę­bo­kość: max 32 cm
  • prze­wód: brą­zo­wy oplot 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Informacje dodatkowe

Waga 5 kg
Wymiary 40 × 40 × 70 cm
kolor

czarny, biały

Może spodoba się również…

Przejdź do góry