Lampa stojąca pochodząca z gabinetu medycznego jasno szara

2 500 

1 w magazynie

Lampa medyczna z gabinetu lekarskiego wyprodukowana w polskiej fabryce FAMED. Lampa została oczyszczona i pomalowana na czarno na całej zewnętrznej powierzchni. Zachowała się w niej oryginalna żarówka charakterystyczna dla lamp medycznych.

1 w magazynie

Opis

LAMPA STOJĄCA MEDYCZNA

Lam­pa sto­ją­ca medycz­na zapro­jek­to­wa­na zosta­ła jako ele­ment wypo­sa­że­nia gabi­ne­tu lekar­skie­go lub sali ope­ra­cyj­nej. Pocho­dzi naj­praw­do­po­dob­niej z Fabry­ki Apa­ra­tu­ry Elek­tro­me­dycz­nej FAMED mają­cej swo­je oddzia­ły w kil­ku mia­stach na tere­nie Pol­ski. Jej łama­na kon­struk­cja pozwa­la oświe­tlić pożą­da­ny obszar  za pomo­cą dwu­stop­nio­wej regu­la­cji.  Posia­da ona cięż­ką żeliw­ną, trój­ra­mien­ną pod­sta­wę,  do któ­rej przy­mo­co­wa­ne są kół­ka za pomo­gą któ­rych moż­na łatwo prze­miesz­czać lam­pę. Do środ­ka pod­sta­wy przy­mo­co­wa­na jest pio­no­wo rura zakoń­czo­na prze­gu­bem, do któ­re­go z kolei przy­mo­co­wa­ne jest pozio­me ramię na któ­re­go koń­cu znaj­du­je się klosz. Moż­na regu­lo­wać kąt usta­wie­nia ramie­nia oraz klo­sza w zakre­sie +/- 30*. Ramię przy­mo­co­wa­ne jest do pio­no­wej rury za pomo­cą śru­by z wygod­nym do regu­la­cji uchwy­tem. Chro­mo­wa­ny włącz­nik znaj­du­je się po lewej stro­nie klo­sza. Na przo­dzie klo­sza znaj­du­je się rów­nież chro­mo­wa­ny uchwyt za pomo­cą któ­re­go moż­na regu­lo­wać kąt usta­wie­nia klo­sza.  Powierzch­nia lam­py zosta­ła oczysz­czo­na i poma­lo­wa­na jasno sza­rą far­bą w poły­sku. Powierzch­nia wewnętrz­na klo­sza jest w kolo­rze srebr­nym. W lam­pie tej zacho­wa­ła się ory­gi­nal­na żarów­ka w kształ­cie rur­ki o kształ­cie koła umiesz­czo­na od wewnętrz­nej stro­ny klo­sza zaraz przy jego kra­wę­dzi . Kabel któ­ry wycho­dzi z naj­dłuż­sze­go ramie­nia pod­sta­wy i wtycz­ka zosta­ły wymie­nio­ne na egzem­pla­rze dosko­na­le pasu­ją­ce do kli­ma­tu lampy.

wymiary i dane techniczne:

  • wymia­ry klo­sza: sze­ro­kość 23 cm; śred­ni­ca 4,5 cm
  • dłu­gość ramion pod­sta­wy: 32 cm / 32 cm / 39 cm /
  • dłu­gość ramion: pio­no­we 146 cm / pozio­me: 54 cm
  • wyso­kość zależ­nie od usta­wie­nia pozio­me­go ramie­nia: 158 — 200 cm
  • śred­ni­ca klo­sza: 28,5 cm
  • wyso­kość klo­sza: 24 cm
  • prze­wód: czar­ny 300 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry