Lampy i Meble

Pocho­dzą z fabryk, szpi­ta­li, pocze­kal­ni, dwor­ców i innych miejsc uży­tecz­no­ści publicz­nej. Mamy ponad 400 eks­po­na­tów o sze­ro­kim prze­kro­ju wzor­nic­twa prze­my­sło­we­go i użyt­ko­we­go z XX wie­ku. Znaj­dziesz u nas lam­py wiszą­ce, sto­ją­ce, biur­ko­we, kin­kie­ty oraz reflek­to­ry na sta­ty­wach trój­noż­nych potocz­nie zwa­ny­mi tri­po­da­mi. Lam­py, któ­re ofe­ru­je­my pro­jek­to­wa­ne i kon­stru­owa­ne były by słu­żyć dłu­gie lata. Pod­czas ich restau­ra­cji przy­wią­zu­je­my dużą wagę każ­de­go deta­lu. Wyszu­ku­je­my ory­gi­nal­ne bra­ku­ją­ce ele­men­ty (np opraw­ki do żaró­wek lub włącz­ni­ki), któ­re nale­ży wymie­nić lub uzu­peł­nić.   Wszyst­kie te zabie­gi gwa­ran­tu­ją, że nasze lam­py dosko­na­le zapre­zen­tu­ją się zarów­no w suro­wych wnę­trzach kamie­nic i loftów oraz w sty­lo­wych loka­lach usłu­go­wych i gastronomicznych.

Restauracja

Restau­ra­cja to pro­ces, w któ­rym daje­my naszym obiek­tom nowe życie. Cały czas poszu­ku­je­my nowych mebli i lamp, lecz wybie­ra­my tyl­ko takie obiek­ty, któ­re inspi­ru­ją nas  jasno okre­ślo­ną wizją kie­run­ku w jakim pój­dzie­my z odna­wia­niem. Zda­rza się że eks­pe­ry­men­tu­je­my z far­ba­mi, lakie­ra­mi lub dobo­rem ele­men­tów wykoń­cze­nia, lecz zawsze pra­cu­je­my nad meblem lub lam­pą do momen­tu w któ­rym jeste­śmy w peł­ni usa­tys­fak­cjo­no­wa­ni koń­co­wym efek­tem. Współ­pra­cu­je­my tyl­ko ze spraw­dzo­ny­mi zewnętrz­ny­mi usłu­go­daw­ca­mi przy lakie­ro­wa­niu, pia­sko­wa­niu i tapi­ce­ro­wa­niu. Do każ­dej rze­czy pod­cho­dzi­my indy­wi­du­al­nie i chęt­nie dora­dza­my klien­tom dobór ele­men­tów wystro­ju wnętrz. Posia­da­my dosko­na­łe zaple­cze warsz­ta­to­we oraz per­so­nal­ne, dla­te­go świad­czy­my rów­nież usłu­gi reno­wa­cyj­ne dla osób któ­re mają gdzieś na stry­chu zapo­mnia­ne skarby.

Aktualności