Face­bo­ok jest tak wszech­obec­ny, że chwi­lę po tym jak tyl­ko wymy­śli­li­śmy nazwę fir­my — jed­nym z pierw­szych kro­ków była reje­stra­cja domen i stwo­rze­nie stro­ny na tym naj­bar­dziej popu­lar­nym obec­nie socjal­nym medium. Zapra­sza­my do odwie­dza­nia, lubie­nia, komen­to­wa­nia i kon­tak­to­wa­nia się z nami.

www.facebook.com/restauracjalamp