Home2017-03-23T11:25:09+01:00
Lampy

\r\n

Lampy

\r\nLampa wiszą­ca to głów­ne źró­dło świa­tła w każ­dym pomiesz­cze­niu. Dobre oświe­tle­nie jest bar­dzo waż­ne wydo­by­wa cha­rak­ter pomiesz­cze­nia. Sty­lo­wa wiszą­ca lam­pa jest dopeł­nie­niem dobrze zapro­jek­to­wa­ne­go pomieszczenia.\r\n\r\n

Kup teraz lam­pę wiszącą 
Lampy

\r\n

Meble

\r\nLampa sto­ją­ca gości na sto­łach, biur­kach cza­sa­mi na pod­ło­dze w miej­scach gdzie pra­cu­je­my lub relak­suj­my się czy­ta­jąc. Dobre świa­tło to pod­sta­wa w takim miej­scu. Sty­lo­wy cha­rak­ter lam­py spra­wia dopeł­nia ide­al­ne miej­sce pra­cy lub odpoczynku.\r\n\r\n

Kup teraz lam­pę stojącą 
Meble

\r\n

Pracownia

\r\nMamy już oświe­tle­nie czas na wypo­sa­że­nie god­ne nasze­go oświe­tle­nia. Stół, sza­fa, krze­sło lub fotel któ­ry pomo­że zre­la­ko­swać się albo stwo­rzyć kolej­ny wyjąt­ko­wy pro­jekt. To wszyst­ko znaj­dziesz w naszym atelier.

Lampy

\r\n

Współpraca

\r\nNasze meble i lam­py swo­ją wyjąt­ko­wość zawdzię­cza­ją wyjąt­ko­wo­ści miej­sca w któ­rym je oży­wia­my. Zapra­sza­my do wizy­ty w naszym ate­lier. Zobacz jak kli­mat jaki tworzymy.

Zapisza się do naszego newslettera!

Odbie­raj kody raba­to­we regularnie.
[FM_form id=“1”]

\r\n

Media społecznościowe to wyśmienite miejsce aby pokazać piękne lampy!

\r\n

Najnowsze informacje z aktualności

Nasze lampy w katalogu meblowym

By |30-01-2018|Cate­go­ries: nasze pro­jek­ty, wnę­trza|Tags: , , |

Nasze lam­py zagra­ły w pro­fe­sjo­nal­nej sesji zdję­cio­wej do kata­lo­gu Etap Sofa. Efek­ty może­cie oce­nić na poniż­szych fot­kach. Pro­duk­cja: Andia­mo Sce­no­gra­fia: Nata­lia Mle­czak Fot: Anna Hatłas 

Kwartet smyczkowy PRESTIGE zrealizował teledysk w naszym atelier.

By |22-02-2017|Cate­go­ries: nasze pro­jek­ty, social­me­dia|

Kwar­tet Smycz­ko­wy Pre­sti­ge pocho­dzi z Byd­gosz­czy. Mie­li­śmy oka­zję prze­ko­nać się że to bar­dzo sym­pa­tycz­ni i kre­atyw­ni ludzie. W skład kwar­tw­tu wcho­dzą 2 sio­stry Anka i Hele­na gra­ją­ce na skrzyp­cach , Mar­ta — alto­wio­list­ka oraz Michał […]

Salon PAPAVER oświetlają nasze lampy.

By |13-02-2017|Cate­go­ries: nasze pro­jek­ty, wnę­trza, Wypo­sa­że­nie|Tags: , , , , |

Salon  Aka­de­mia Papa­ver to jeden z naj­lep­szych salo­nów fry­zjer­skich w Byd­gosz­czy. Prze­cho­dząc koło nie­go nawet nie będziesz tego świadoma/świadomy, gdyż salon nie jest ozna­czo­ny żad­nym szyl­dem i zewnętrz­ną rekla­mą. Pocz­ta pan­to­flo­wa i ilość klien­tów powracających […]

Witamy na naszej oficjalnej stronie.

By |21-11-2016|Cate­go­ries: Bez kate­go­rii, Wypo­sa­że­nie|Tags: , , , , , |

Nasza ofi­cjal­na stro­na wła­śnie wystar­to­wa­ła. Wita­my na naszej nowej ofi­cjal­nej stro­nie www.restauracjalamp.pl. Nazwa nasza pocho­dzi od odre­stau­ro­wy­wa­nia sta­rych, uży­wa­nych przed­mio­tów i nie ma żad­nych kuli­nar­nych kono­ta­cji. Jeże­li lubisz prze­my­sło­wy design, a w szcze­gól­no­ści lam­py i […]

Przejdź do góry