Lam­py indu­strial­ne, medycz­ne, domo­we wszel­kich rodza­jów. Pocha­dzą głów­nie z 20 wie­ku i repre­zen­tu­ją róż­ne kra­je i sty­le projektowania.

Przejdź do góry