Lam­py na biur­ko lub  do posta­wie­nia na meblach. Dzię­ki nie­wiel­kim roz­mia­rom moż­na je posta­wić w róż­nych miej­scach wewnątrz domu lub pracowni.

Przejdź do góry