meble vintage

Nie­ty­po­we meble, ory­gi­nal­ne lam­py i inne sprzę­ty użyt­ko­we trud­ne do skla­sy­fi­ko­wa­nia. Tra­fi­ły do tej sek­cji ze wzglę­du  na design i nie­tu­zin­ko­wość. Są to z regu­ły nie­ty­po­we połą­cze­nia i efek­ty zaba­wy w pro­jek­to­wa­nie użytkowe.

Przejdź do góry