sto­ły pocho­dzą­ce z domów lub miejsc prze­my­sło­wych lub uży­tecz­no­ści publicz­nej. Każ­dy stół to wie­le histo­rii opo­wie­dzia­nych w ich towarzystwie.

Zobacz koszyk „Stół z kolo­ro­wym bla­tem w sty­lu prze­my­sło­wym” został doda­ny do koszyka.

Przejdź do góry