Kwar­tet Smycz­ko­wy Pre­sti­ge pocho­dzi z Byd­gosz­czy. Mie­li­śmy oka­zję prze­ko­nać się że to bar­dzo sym­pa­tycz­ni i kre­atyw­ni ludzie. W skład kwar­tw­tu wcho­dzą 2 sio­stry Anka i Hele­na gra­ją­ce na skrzyp­cach , Mar­ta — alto­wio­list­ka oraz Michał gra­ją­cy na wio­lon­cze­li. Na co dzień muzy­cy pra­cu­ją w takich insty­tu­cjach jak: Fil­har­mo­nia Pomor­ska, Ope­ra Nova i Toruń­ska Orkie­stra Symfoniczna.

W reper­tu­arze mają  popu­lar­ne utwo­ry zna­ne słu­cha­czom z takich gatun­ków jak muzy­ka kla­sycz­na, fil­mo­wa i musi­ca­lo­wa. Są otwar­ty­mi oso­ba­mi na róż­ne inspi­ra­cje, dla­te­go wspa­nia­le w ich wyko­na­niu brzmią zarów­no ogni­ste tan­ga, stan­dar­dy jaz­zo­we jak i współ­cze­sne pio­sen­ki roz­ryw­ko­we zna­ne z list prze­bo­jów sta­cji radio­wych. Jed­ną z takich pio­se­nek jest prze­bój Flo­ren­ce And The Machi­ne — No Light, No Light. Ponie­waż poru­sza­ny w pio­sen­ce temat oświe­tle­nia jest nam bli­ski — zapro­po­no­wa­li­śmy aby obra­zek do tego utwo­ru zre­ali­zo­wa­li w naszej prze­strze­ni. Do współ­pra­cy zapro­si­li­śmy zaprzy­jaź­nio­ną eki­pę pro­duk­cyj­ną Wave 8 i w 3 dni stwo­rzy­li­śmy wspól­nie tele­dysk, zapra­sza­my do obejrzenia.