W skle­pie inter­ne­to­wym Restau­ra­cja Lamp moż­na zapła­cić na 4 spo­so­by. W cza­sie skła­da­nie zamó­wie­nia nale­ży wybrać jed­ną z form płatności:

1) prze­lew ban­ko­wy na kon­to sklepu:

Numer rachun­ku: 05–1750–0012–0000–0000–2151–1994

SALON AKADEMIA PAPAVER Tomasz Bronowicki,
al. Mic­kie­wi­cza 3/1,
85–071 Byd­goszcz

2) za pomo­cą sys­te­mu płat­ni­cze­go dostęp­ne­go pod­czas zaku­pu przez ser­wis: tpay.com (daw­ne Transferuj.pl)

3) gotów­ką za pobra­niem: płat­ność u kuriera

4) gotów­ką lub kar­tą: przy odbio­rze osobistym