Bankierka — lampa biurkowa

950 

1 w magazynie

Stara lampa biurkowa potocznie zwana bankierką za sprawą swojego kształtu do pracy typowo biurowej. Lampa została oczyszczona i pomalowana na całej powierzchni. Zachowała się oryginalna porcelanowa oprawka oraz włącznik.

1 w magazynie

Opis

BANKIERKALAMPA BIURKOWA

Ban­kier­ka to nazwa gru­py lamp z klo­sza­mi o spe­cy­ficz­nym podłuż­nym kształ­cie dają­ca inten­syw­ne sku­pio­ne świa­tło. Jeże­li lam­pa ta w prze­szło­ści była wyko­rzy­sta­na zgod­nie z jej nazwą — zapew­ne “widzia­ła” ona wię­cej pie­nię­dzy niż nie­je­den z nas.  Jest to bar­dzo prak­tycz­na lam­pa do pra­cy przy biur­ku za spra­wą klo­sza, któ­re­go kon­struk­cja pozwa­la oświe­tlić pożą­da­ny obszar na biur­ku nie ośle­pia­jąc przy tym oso­by znaj­du­ją­cej się w pobli­żu.  Posia­da ona cięż­ką żeliw­ną pod­sta­wę na któ­rej zamo­co­wa­ny jest pla­sti­ko­wy bia­ły włącz­nik. Ramię przy­mo­co­wa­ne jest do pod­sta­wy za pomo­cą śru­by motyl­ko­wej, któ­ra regu­lu­je opór przy zmia­nie kąta ramie­nia, któ­ry wyno­si pra­wie 180 stop­ni. Na koń­cu ramie­nia znaj­du­je się  klosz któ­re­go kąt usta­wie­nia moż­na rów­nież regu­lo­wać w podob­nym zakre­sie. Całość powierzch­ni zosta­ła poma­lo­wa­na ciem­no­oliw­ko­wą far­bą w poły­sku, nato­miast powierzch­nia wewnętrz­na klo­sza jest bia­ła. W lam­pie tej zacho­wa­ła się ory­gi­nal­na por­ce­la­no­wa opraw­ka umiesz­czo­na po lewej stro­nie klo­sza parząc na nie­go od przo­du. Kabel i wtycz­ka zosta­ły wymie­nio­ne na egzem­pla­rze dosko­na­le pasu­ją­ce do kli­ma­tu lam­py. Od dołu na pod­sta­wie zacho­wa­ły się 2 lite­ry: h h, co może wska­zy­wać na fakt że lam­pa ta pocho­dzi z angiel­skiej  fabry­ki Hadrill Hor­st­mann i mogła powstać pomię­dzy 1940 a 1960 rokiem.

 

wymiary i dane techniczne:

  • wymia­ry klo­sza: 20 x 10 x 14 cm
  • wymia­ry pod­sta­wy: 17 cm x 11 cm
  • wyso­kość: 45 cm
  • prze­wód: czar­ny 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry