Bilard z grzybkiem

1 300 

1 w magazynie

Bilard z grzybkiem to doskonała alternatywa dla fanów tego sportu, która może być doskonałą odskocznią od najczęściej spotykanych tradycyjnych bilardów z punktowanymi bilami.

1 w magazynie

Opis

BILARD Z GRZYBKIEM WERSJA MINI

Bilard z grzyb­kiem w zmi­ni­ma­li­zo­wa­nej wer­sji w latach 80 i 90 tych był koja­rzo­ny z eli­tar­ną grą dyrek­to­rów i pro­mi­nen­tów. Gra pole­ga na ude­rza­niu kijem w kule w taki spo­sób, aby wpa­da­ły one do odpo­wied­nio punk­to­wa­nych otwo­rów w sto­le. Tytu­ło­wy grzy­bek jest utrud­nie­niem, gdyż stoi w cen­tral­nym miej­scu i nie moż­na go prze­wró­cić, gdyż powo­du­je to utra­tę wszyst­kich punk­tów. Gra roz­gry­wa się pomię­dzy gra­cza­mi w trzy­mi­nu­to­wych inter­wa­łach, czy­li każ­dy z gra­czy ma do dys­po­zy­cji 3 minu­ty na roze­gra­nie, po czym nastę­pu­je zmia­na. Google poda­je dość małą ilość infor­ma­cji na temat tej odmia­ny bilar­da, ale istot­ną infor­ma­cją jest wystę­po­wa­nie sto­łów tak­że w wer­sji dziecięcej.

Egzem­plarz, któ­ry pre­zen­tu­je­my praw­do­po­dob­nie jest wła­śnie tą wer­sją dzie­cię­cą (nie­ste­ty nigdzie nie zna­la­złem danych na temat wiel­ko­ści sto­łów do bilar­da z grzyb­kiem. Zacho­wał się w bar­dzo dobrym sta­nie i jest peł­no­war­to­ścio­wym egzem­pla­rzem. Bilard ma moż­li­wość pod­nie­sie­nia cało­ści kon­struk­cji za pomo­cą prze­dłu­żek do nóg, któ­re bar­dzo łatwo moż­na zamon­to­wać pod­wyż­sza­jąc go o 17 cm. Gór­na pokry­wa jest otwie­ra­na, tak­że bilard zamknię­ty może słu­żyć jako mały stół.

W zesta­wie, któ­ry ofe­ru­je­my jest: stół, 7 bil (2 duże i 5 mniej­szych), grzy­bek i 2 kije. Bilard jest w sta­nie bar­dzo dobrym i może jesz­cze dłu­go speł­niać się zarów­no jako kla­sycz­na ława jak i cie­ka­wa for­ma na prze­ryw­nik w pędzie życia.

 

bilard z grzybkiem — wymiary i dane techniczne:

  • sze­ro­kość bla­tu 54 cm
  • dłu­gość:   119 cm
  • wyso­kość bez nakła­dek: 63cm
  • wyso­kość z nakład­ka­mi: 80 cm

Może spodoba się również…

Przejdź do góry