Ciekawa szafka z gablotą

990 

1 w magazynie

Oryginalna szafka z małą gablotką mogąca służyć zarówno jako szafka na lekkie obuwie jak i półka w przedpokoju na telefon, klucze i gazety oraz na drobne rzeczy, na które nigdy nie ma miejsca w domu.

1 w magazynie

Opis

CIEKAWA SZAFKA Z GABLOTĄ WIELOFUNKCYJNA

Cie­ka­wa szaf­ka z gablo­tą mogą­ca słu­żyć zarów­no jako szaf­ka na lek­kie obu­wie jak i pół­ka w przed­po­ko­ju na tele­fon, klu­cze i gaze­ty oraz na drob­ne rze­czy, na któ­re nigdy nie ma miej­sca w domu. Szaf­ka ta jest do tego stop­nia ory­gi­nal­na i nie­ty­po­wa, że spraw­dzi­ła by się jako pod­sta­wa pod tele­wi­zor sta­re­go typu oraz mebel do wyeks­po­no­wa­nia rośli­ny we wnę­trzu. Ta szaf­ko-gablot­ka zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w latach sie­dem­dzie­sią­tych w Pol­sce i to są wszyst­kie infor­ma­cje na temat jej pocho­dze­nia jakie posia­da­my. Na dole posia­da pół­kę zro­bio­ną z 12 okrą­głych drew­nia­nych pali­ków na któ­rej moż­na prze­cho­wy­wać lek­kie obu­wie lub gaze­ty. Ciem­ne ele­men­ty nośne jej kon­struk­cji zosta­ły zabez­pie­czo­ne czar­nym woskiem do drew­na. Resz­ta ele­men­tów drew­nia­nych zosta­ła zabez­pie­czo­na ole­jem do drew­na. Gablo­ta posia­da dwie szy­by któ­re moż­na prze­su­wać w pozio­mie. Szy­by zamo­co­wa­ne są w dwóch osob­nych pro­wad­ni­cach tak­że mogą zacho­dzić na sie­bie. Jest to bar­dzo cie­ka­wy i nie­ty­po­wy mebel któ­ry dosko­na­le pod­kre­śli cha­rak­ter lub prze­ła­mie sty­li­sty­kę Two­je­go wnętrza

stół z szufladą — wymiary i dane techniczne:

  • sze­ro­kość 60 cm
  • głę­bo­kość:   55 cm
  • wyso­kość: 84 cm

Może spodoba się również…

Przejdź do góry