Czarna lampa biurkowa

910 

1 w magazynie

Czarna lampka biurkowa pochodzące z Poznańskich Zakładów Metalowych. Powierzchnia zewnętrzna została oczyszczona i zabezpieczona bezbarwnym lakierem.

1 w magazynie

Opis

CZARNA LAMPA BIURKOWA

Czar­na lam­pa biur­ko­wa o bar­dzo pro­stej kon­struk­cji. Pocho­dzi z Poznań­skich Zakła­dów Meta­lo­wych z lat 60-tych ubie­głe­go wie­ku. Sztyw­ne ramię w kształ­cie łuku przy­mo­co­wa­ne jest do pod­sta­wy za pośred­nic­twem pół­okrą­głe­go uchwy­tu i ma moż­li­wość regu­la­cji w jed­nej płasz­czyź­nie. Klosz przy­mo­co­wa­ny jest do ramie­nia za pomo­cą zawia­su kul­ko­we­go. Kąt usta­wie­nia klo­sza moż­na regu­lo­wać rów­nież w jed­nej płasz­czyź­nie zmie­nia­jąc tym samym powierzch­nię oświe­tla­ne­go obsza­ru.  Far­ba na powierzch­ni wszyst­kich ele­men­tów lam­py posia­da zadra­pa­nia. Posta­no­wi­li­śmy tego nie zmie­niać i w ramach reno­wa­cji cała powierzch­nia zewnętrz­na zosta­ła oczysz­czo­na i zabez­pie­czo­na bez­barw­nym lakie­rem. Na sto­sun­ko­wo cięż­kiej pod­sta­wie znaj­du­je się włącznik/wyłącznik w kolo­rze czar­nym. Klosz od wewnątrz poma­lo­wa­ny jest na sza­ro. Kabel i wtycz­ka zosta­ły wymie­nio­ne na sty­lo­we zamien­ni­ki. Lamp­ka dosko­na­le się zapre­zen­tu­je się na sta­rym biur­ku lub szafce.

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 15 cm
  • wyso­kość klo­sza: 14 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 17 cm
  • wyso­kość max: 42 cm
  • prze­wód: czar­ny 150 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry