Czarna lampa biurkowa

800 

1 w magazynie

Lampa biurkowa w kolorze czarnym na sztywnym ramieniu. Regulowana jest w dwóch płaszczyznach

1 w magazynie

Opis

CZARNA LAMPA BIURKOWA

Czar­na lam­pa biur­ko­wa o bar­dzo pro­stej kon­struk­cji. Sztyw­ne ramię w kształ­cie łuku przy­mo­co­wa­ne jest do bake­li­to­wej pod­sta­wy. Kąt usta­wie­nia ramie­nia do pod­sta­wy moż­na regu­lo­wać w przód i w tył regu­lu­jąc tym samym powierzch­nię oświe­tla­ne­go obsza­ru.  Zabez­pie­czo­ny czar­nym lakie­rem (połysk) klosz moż­na regu­lo­wać obra­ca­jąc go w dużym zakre­sie (ok 120 stop­ni) w płasz­czyź­nie pro­sto­pa­dłej do moż­li­wo­ści regu­la­cji ramie­nia . Taki zakres regu­la­cji pozwa­la na kil­ka warian­tów usta­wie­nia oświe­tle­nia miej­sca pra­cy. Na środ­ku sto­sun­ko­wą cięż­kiej pod­sta­wy znaj­du­je się włącznik/wyłącznik w kolo­rze bia­łym. Klosz od wewnątrz poma­lo­wa­ny jest na bia­ło. Lamp­ka dosko­na­le się zapre­zen­tu­je się na sta­rym masyw­nym biurku.

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 17cm
  • wymia­ry pod­sta­wy: 21 cm x 17 cm (w naj­szer­szym miejscu)
  • wyso­kość max: 43 cm
  • prze­wód: czar­ny 160 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry