Czarna lampka biurkowa

1 200 

1 w magazynie

Czarna lampka biurkowa pochodzące z Niemiec z połowy XX wieku. Powierzchnia zewnętrzna została oczyszczona i zabezpieczona bezbarwnym lakierem.

1 w magazynie

Opis

CZARNA LAMPKA BIURKOWA

Czar­na lamp­ka biur­ko­wa o bar­dzo pro­stej kon­struk­cji. Praw­do­po­dob­nie pocho­dzi z nie­miec z lat 50-tych ubie­głe­go wie­ku. Sztyw­ne ramię w kształ­cie łuku przy­mo­co­wa­ne jest do pod­sta­wy za pośred­nic­twem pół­okrą­głe­go uchwy­tu. Klosz przy­mo­co­wa­ny jest do ramie­nia za pomo­cą śru­by motyl­ko­wej. Kąt usta­wie­nia klo­sza moż­na regu­lo­wać w jed­nej płasz­czyź­nie zmie­nia­jąc tym samym powierzch­nię oświe­tla­ne­go obsza­ru.  Far­ba na powierzch­ni wszyst­kich ele­men­tów lam­py posia­da prze­bar­wie­nia i zadra­pa­nia. Posta­no­wi­li­śmy tego nie zmie­niać i w ramach reno­wa­cji cała powierzch­nia zewnętrz­na zosta­ła oczysz­czo­na i zabez­pie­czo­na bez­barw­nym lakie­rem. Na środ­ku sto­sun­ko­wą cięż­kiej pod­sta­wy znaj­du­je się włącznik/wyłącznik w kolo­rze bia­ło czer­wo­nym. Klosz od wewnątrz poma­lo­wa­ny jest na bia­ło. Kabel i wtycz­ka zosta­ły wymie­nio­ne na sty­lo­we zamien­ni­ki. Lamp­ka dosko­na­le się zapre­zen­tu­je się na sta­rym biur­ku lub szafce.Kabel i wtyczka

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 15 cm
  • wyso­kość klo­sza: 16 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 18 cm
  • wyso­kość max: 54 cm
  • prze­wód: czar­ny sznur­ko­wy 140 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry