Duża lampa przemysłowa POLAM

1 200 

1 w magazynie

Lampa wisząca przemysłowa stosowana do oświetlenia pomieszczeń fabrycznych. Doskonale zaprezentuje się nad  masywnym drewnianym stole, w dużym salonie lub w kuchni zaprojektowanej w stylu industrialnym.

1 w magazynie

Opis

DUŻA LAMPA PRZEMYSŁOWA POLAM

Duża lam­pa prze­my­sło­wa prze­zna­czo­na do oświe­tla­nia hal pro­duk­cyj­nych na dużych wyso­ko­ściach.  Wypro­du­ko­wa­na zosta­ła w latach 80-tych w Kom­bi­na­cie Tech­ni­ki Świetl­nej Polam w Rado­miu. Fabry­ka ta była czę­ścią zjed­no­cze­nia Sprzę­tu Oświe­tle­nio­we­go i Elek­tro­me­cha­nicz­ne­go sku­pia­ją­ce zakła­dy pro­duk­cyj­ne  bran­ży oświe­tle­nio­wej w cza­sach PRLu

Model OPS 250 ma cha­rak­te­ry­stycz­ny kształt, któ­ry jest dosko­na­łym przy­kła­dem dla gru­py lamp zwa­nych przemysłowymi.

Lam­pa skła­da się z sto­sun­ko­wo dłu­giej gór­nej czę­ści obu­do­wy zro­bio­nej z bla­chy meta­lo­wej. W prze­szło­ści zain­sta­lo­wa­ny był tam sta­tecz­nik, gdyż lam­pa ta zapro­jek­to­wa­na była do oświe­tla­nia żarów­ka­mi rtę­cio­wy­mi. Tego typu żarów­ki zosta­ły osta­tecz­nie wyco­fa­ne z pro­duk­cji w 2015 roku.  Głów­na część opra­wy zosta­ła zro­bio­na z alu­mi­nium, dzię­ki cze­mu lam­pa pomi­mo dużych roz­mia­rów jest sto­sun­ko­wo lek­ka. Na samym dole zamon­to­wa­na jest okrą­gła szy­ba na alu­mi­nio­wej obrę­czy dopa­so­wa­nej do obwo­du dol­nej czę­ści opra­wy. Szy­bę moż­na zde­mon­to­wać odbez­pie­cza­jąc 4 zacze­py, aby np zmie­nić żarów­kę. Wewnątrz znaj­du­je się ory­gi­nal­na por­ce­la­no­wa opraw­ka przy­sto­so­wa­na do dużych rtę­cio­wych żaró­wek o gwin­cie E40. W celu użyt­ko­wa­nia lam­py w domu wkrę­ci­li­śmy przej­ściów­kę, aby moż­na było sto­so­wać stan­dar­do­we żarów­ki E27. Nad gór­ną czę­ścią obu­do­wy znaj­du­je się zaczep do powie­sze­nia lam­py oraz naklej­ka, na któ­rej wid­nie­je nazwa pro­du­cen­ta oraz ozna­cze­nia para­me­trów. Obu­do­wa od zewnątrz i od wewnątrz zosta­ła dokład­nie wyczysz­czo­na i wypolerowana.

Lam­pa zacho­wa­ła się w bar­dzo dobrym sta­nie. Posia­da nie­licz­ne odbar­wie­nia i nie­wiel­kie zary­so­wa­nia, któ­re widocz­ne są tyl­ko z bli­skiej odle­gło­ści. Lam­pa dobrze zapre­zen­tu­je się w dużym wnę­trzu loftu lub salo­nu w kamienicy.

wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość : 70 cm
  • śred­ni­ca  : 55 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E40 z przej­ściów­ką na E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry