Gecos lampa na biurko

1 500 

1 w magazynie

Gecos to lampka stojąca która doskonale sprawdzi się zarówno w pracowni, salonie jak i w sypialni. Jej minimalizm jest wynikiem faktu, że zaprojektował ją jeden z prekursorów Bauhausu: Christian Dell. Charakteryzuje się pięknym i oszczędnym designem.

1 w magazynie

Opis

Gecos lampa na biurko

Gecos lam­pa na biur­ko zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w Niem­czech w latach 50-tych. Model ten praw­do­po­dob­nie został zapro­jek­to­wa­ny przez nie­miec­kie­go pro­jek­tan­tem Chri­stia­na Dell’em. Ten awan­gar­do­wy pro­jek­tant był jed­nym z pro­pa­ga­to­rów i wykła­dow­ców Bau­hau­s’u, z któ­rym był zwią­za­ny od począt­ku jego powsta­nia. W latach 1922–1925 był sze­fem kate­dry obrób­ki meta­lu, a zapro­jek­to­wa­ne min przez nie­go lam­py zawie­szo­ne były w gma­chu weimar­skiej uczelni.

 

Lam­pa ta może słu­żyć jako lamp­ka na biur­ko, do czy­ta­nia i jako lamp­ka noc­na. Jej głów­ną zale­tą jest pięk­ny, oszczęd­ny i ele­ganc­ki pro­jekt oraz zaan­ga­żo­wa­nie z jakim pode­szli­śmy do restau­ra­cji lam­py. Wężo­we ramię lam­py ta jest sztyw­no przy­mo­co­wa­na do pod­sta­wy nato­miast ramię do klo­sza połą­czo­ne jest za pomo­cą prze­gu­bu kulo­we­go. Dzię­ki dwu­stop­nio­wej regu­la­cji może­my uzy­skać zarów­no doświe­tle­nie sta­no­wi­ska pra­cy, bądź pokaź­ny frag­ment pomiesz­cze­nia. W lam­pie tej został wymie­nio­ny kabel i wtycz­ka, lecz zosta­ły sta­ran­nie dobra­ne i nawią­zu­ją do ory­gi­nal­nych. Opraw­ki do żaró­wek są ory­gi­nal­ne. Całość powierzch­ni zosta­ła oczysz­czo­na i poma­lo­wa­na meto­dą malo­wa­nia prosz­ko­we­go. Od zewnątrz kolor czar­ny połysk, a wnę­trze klo­sza poma­lo­wa­ne jest na kolor kawy z mle­kiem i ma prze­bar­wie­nia. Na gorze klo­sza znaj­du­je się logo fir­my Gecos, a na pod­sta­wie widocz­ne są nie­wiel­kie ubyt­ki lakieru.

 

wymiary i dane techniczne:

 

  • śred­ni­ca klo­sza: 23 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 18 cm
  • wyso­kość max: 70 cm
  • prze­wód: czar­ny 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

 

 

Może spodoba się również…

Przejdź do góry