Kaiser Idell lampa na biurko model 6551

1 500 

Brak w magazynie

Kaiser Idell model 6551 to lampka stojąca która doskonale sprawdzi się zarówno w pracowni, salonie jak i w sypialni. Jej minimalizm jest wynikiem faktu, że zaprojektował ją jeden z prekursorów Bauhausu: Christian Dell dla przedsiębiorstwa Gebr. Kaiser & Co. w latach 30-tych ubiegłego stulecia. Lampka została bardzo starannie odnowiona i pomalowana metodą proszkową. Posiada dwustopniową regulację ustawienia klosza. Charakteryzuje się pięknym designem.

Brak w magazynie

Opis

Kaiser Idell lampa na biurko

Kaiser Idell lam­pa na biur­ko (model 6551) został wypro­du­ko­wa­ny w fir­mie Gebr. Kaiser & Co. zało­żo­nej przez Her­mann Kaise­ra w 1863. Model ten pocho­dzi z lat trzy­dzie­stych lub czter­dzie­stych ubie­głe­go stu­le­cia i  jest efek­tem współ­pra­cy przed­się­bior­stwa Kaise­ra  z nie­miec­kim pro­jek­tan­tem Chri­stia­nem Dell’em. Ten awan­gar­do­wy pro­jek­tant był jed­nym z pro­pa­ga­to­rów i wykła­dow­ców Bau­hau­s’u, z któ­rym był zwią­za­ny od począt­ku jego powsta­nia. W latach 1922–1925 był sze­fem kate­dry obrób­ki meta­lu, a zapro­jek­to­wa­ne min przez nie­go lam­py zawie­szo­ne były w gma­chu weimar­skiej uczel­ni. Pod­czas współ­pra­cy z fir­mą Kaise­ra — Chri­stian Dell stwo­rzył dla fir­my ponad 500 pro­jek­tów lamp i innych ele­men­tów wypo­sa­że­nia wnętrz. Nie­któ­re z nich pro­du­ko­wa­ne były do lat 80-tych XX wie­ku. Obec­nie lam­py z tej serii nie są już produkowane.

 

Lam­pa ta może słu­żyć zarów­no jako lamp­ka na biur­ko, lamp­ka do czy­ta­nia jak i lamp­ka noc­na. Jej głów­ną zale­tą jest pięk­ny, oszczęd­ny i ele­ganc­ki design. Lam­pa ta jest regu­lo­wa­na przy pod­sta­wie oraz przy klo­szu za pomo­cą prze­gu­bu kulo­we­go w jed­nej płasz­czyź­nie. Dzię­ki dwu­stop­nio­wej regu­la­cji może­my uzy­skać zarów­no doświe­tle­nie sta­no­wi­ska pra­cy, bądź pokaź­ny frag­ment pomieszczenia.

Posia­da­my 2 egzem­pla­rze tej lam­py róż­nią­ce, z cze­go jeden został poma­lo­wa­ny na kolor czar­ny  poły­sku, a wnę­trze klo­sza poma­lo­wa­ne jest na bia­ło. W dru­gim mode­lu pozo­sta­wi­li­śmy chro­mo­wa­ną powierzch­nię zze śla­da­mi nie­wiel­kich zadra­pań i wgnieceń .

W ramach restau­ra­cji w oby­dwu mode­lach został wymie­nio­ny kabel i wtycz­ka, w poma­lo­wa­nej lam­pie wymie­ni­li­śmy włącz­nik na sty­lo­wy zamien­nik. Opraw­ki do żaró­wek są ory­gi­nal­ne. Całość chro­mo­wa­nej powierzch­ni lam­py nie­ma­lo­wa­nej zosta­ła sta­ran­nie oczysz­czo­na i wypolerowana.

 

wymiary i dane techniczne:

 

  • śred­ni­ca klo­sza: 16 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 18 cm
  • wyso­kość max: 55 cm
  • prze­wód: czar­ny 360 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

 

 

Może spodoba się również…

Przejdź do góry