Klasyczna lampa biurkowa

800 

1 w magazynie

Klasyczna lampa biurkowa o ciekawym zestawieniu kolorów. Lampa prawdopodobnie została wyprodukowana w Niemczech w latach 30-tych XX wieku.

1 w magazynie

Opis

KLASYCZNA LAMPA BIURKOWA

Kla­sycz­na lam­pa biur­ko­wa o cie­ka­wym zesta­wie­niu kolo­rów. Lam­pa praw­do­po­dob­nie  zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w Niem­czech w latach 30-tych XX wieku.

Klosz lam­py został poma­lo­wa­ny na kolor żół­ty kanar­ko­wy, a zamo­co­wa­ny na sztyw­nym ramie­niu. Sta­bil­ność lamp­ki zapew­nia docią­żo­na żeli­wem pod­sta­wa, któ­ra z kolei zosta­ła poma­lo­wa­na na kolor czar­ny. Cała powierzch­nia lam­py poma­lo­wa­na jest w poły­sku, nato­miast klosz od wewnątrz poma­lo­wa­ny jest na bia­ło. Wygię­te w łuk sta­lo­we ramię przy­mo­co­wa­ne jest do pod­sta­wy na sztyw­no i zakoń­czo­ne jest kul­ką. Takie wykoń­cze­nie umoż­li­wia wie­lo­płasz­czy­zno­wy zakres regu­la­cji klo­sza wzglę­dem ramie­nia i pozwa­la na kil­ka warian­tów usta­wie­nia oświe­tle­nia powierzch­ni pod, obok a nawet nad lam­pą.  Wewnątrz klo­sza zamo­co­wa­na jest por­ce­la­no­wa  opraw­ka i kla­sycz­ny mały bia­ło-czar­ny włącz­nik umiej­sco­wio­ny na kablu.  Lamp­ka dosko­na­le nada­je się do tego, aby swo­ją kolo­ry­sty­ką ocie­plić wnętrze.

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 15 cm
  • wyso­kość klo­sza: 16 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 15 cm
  • wyso­kość max: 47 cm
  • prze­wód: czar­ny 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry