Krzesło obrotowe ozdobione kwiecistymi motywami

550 

1 w magazynie

Ergonomiczne krzesło obrotowe z wygodnym siedziskiem i oparciem

1 w magazynie

Opis

KRZESŁO OBROTOWE OZDOBIONE TECHNIKĄ DECOUPAGE

Krze­sło obro­to­we ozdo­bio­ne kwie­ci­sty­mi moty­wa­mi. W prze­szło­ści krze­sło to mogło słu­żyć zarów­no jako mebel szkol­ny, biu­ro­wy jak i warsz­ta­to­wy. Nie zacho­wa­ła się żad­na tablicz­ka zna­mio­no­wa, tak­że nie zna­my pocho­dze­nia mebla.

Ele­men­ty drew­nia­ne osa­dzo­ne są na 2 sta­lo­wych szy­nach połą­czo­nych ze sobą pro­sto­pa­dle mecha­ni­zmem, dzię­ki któ­re­mu moż­na regu­lo­wać kąt nachy­le­nia opar­cia. Rucho­me zamo­co­wa­nie pły­ty opar­cia daje moż­li­wość dosto­so­wa­nia kąta usta­wie­nia opar­cia do ple­ców. Sie­dzi­sko przy­mo­co­wa­ne jest do czę­ści meta­lo­wej czte­re­ma syme­trycz­nie roz­miesz­czo­ny­mi lek­ko wypu­kły­mi śru­ba­mi. Szy­na pozio­ma osa­dzo­na jest na rurze przy­mo­co­wa­nej na sta­łe do żeliw­nej pod­sta­wy. Każ­de z pię­ciu ramion pod­sta­wy wykoń­czo­ne jest gumo­wą stop­ką, któ­ra jest przy­ja­zna dla drew­nia­nych pod­łóg i par­kie­tów. Wszyst­kie ele­men­ty meta­lo­we zasta­ły poma­lo­wa­ne są czar­no z lek­kim poły­skiem. W kil­ku miej­scach moż­na zna­leźć kil­ka odpry­sków i nie­wiel­kich zadrapań.

W ramach restau­ra­cji cała powierzch­nia drew­nia­na i meta­lo­wa krze­sła zosta­ła dokład­nie oczysz­czo­na. Ele­men­ty drew­nia­ne zosta­ły pod­da­ne tech­ni­ce deco­upa­ge poprzez odci­śnię­cie sta­rej firan­ki na zasa­dzie sza­blo­nu i pokry­te mato­wym lakie­rem. Wszyst­kie ele­men­ty krze­sła są oryginalne.\r\n

 

krzesło obrotowe ozdobione decoupage — wymiary i dane techniczne:

  • pod­sta­wa wpi­su­je się w kwa­drat o boku 58 cm
  • sze­ro­kość (max) sie­dzi­ska — 41 cm
  • głę­bo­kość sie­dzi­ska — 40 cm
  • sze­ro­kość opar­cia — 37 cm
  • wyso­kość opar­cia — 18 cm
  • wyso­kość krze­sła regu­lo­wa­na: 77,5 cm ‑88 cm

Może spodoba się również…

Przejdź do góry