Krzesło obrotowe warsztatowe ozdobione

500 

Brak w magazynie

Krzesło to zostało poddane eksperymentowi w postaci odciśnięcia na elementach drewnianych kwiecistych wzorów ze starego obrusu.

Brak w magazynie

Opis

KRZESŁO OBROTOWE WARSZTATOWE OZDOBIONE TECHNIKĄ DECOUPAGE

Krze­sło obro­to­we warsz­ta­to­we pocho­dzi z głę­bo­kie­go PRLu. Słu­ży­ło ono na sta­no­wi­sku pra­cy w jakimś warsz­ta­cie albo hali pro­duk­cyj­nej. Nie zacho­wa­ła się żad­na tablicz­ka zna­mio­no­wa, ale naj­praw­do­po­dob­niej pocho­dzi z Pol­ski z lat 50-tych. Krze­sło to jest sto­sun­ko­wo niskie, lecz obra­ca­jąc nim rów­no­cze­śnie regu­lu­je­my wyso­kość sie­dzi­ska w zakre­sie od 40 do 50 cm od podłogi.rnrnW ramach restau­ra­cji cała powierzch­nia drew­nia­na i meta­lo­wa krze­sła zosta­ła dokład­nie oczysz­czo­na. Sie­dzi­sko zosta­ło ozdo­bio­ne kwie­ci­sty­mi moty­wa­mi, a oba ele­men­ty drew­nia­ne pokry­te mato­wym lakierem.rnMetalowe ele­men­ty z lek­ki­mi prze­bar­wie­nia­mi (wyni­ka­ją­cy­mi z utle­nia­nia) zosta­ły zabez­pie­czo­ne poli­tu­rą. Wszyst­kie ele­men­ty krze­sła są oryginalne.

krzesło obrotowe warsztatowe — wymiary i dane techniczne:

  • pod­sta­wa wpi­su­je się w kwa­drat o boku 47 cm
  • śred­ni­ca sie­dzi­ska — 34 cm
  • sze­ro­kość opar­cia — 26 cm
  • wyso­kość opar­cia — 8 cm
  • wyso­kość krze­sła: 73 cm ‑83 cm 

Może spodoba się również…

Przejdź do góry