Krzesło obrotowe polskie z 1972 roku

600 

20 w magazynie

Krzesło to stylem zawiązuje do założeń idei Bauhausu. Mogło służyć zarówno jako mebel biurowy jak i warsztatowy.

20 w magazynie

Opis

KRZESŁO OBROTOWE INSPIROWANE STYLEM BAUHAUS

Krze­sło obro­to­we posia­da­ją­ce moż­li­wość regu­la­cji wyso­ko­ści wypro­du­ko­wa­ne zosta­ła w Spół­dziel­ni Pra­cy Pre­cy­zja w Byd­gosz­czy w 1972 roku. Z racji tego że (my- Restau­ra­cja Lamp) żyje­my, dzia­ła­my i two­rzy­my w Byd­gosz­czy trak­tu­je­my te krze­sła wyjąt­ko­wa wyjąt­ko­wo. Jest ich ponad 20 sztuk w naszym maga­zy­nie. Poszcze­gól­ne egzem­pla­rze róż­nią się one pew­ny­mi deta­la­mi taki­mi inten­syw­ność posta­rze­nia ele­men­tów drew­nia­nych i nie­re­gu­lar­ne wzo­ry na drew­nie, ale mogą sta­no­wić kom­plet przy jed­nym stole.

Oso­by pamię­ta­ją­ce cza­sy funk­cjo­no­wa­nia spół­dzielń pra­cy dosko­na­le wie­dzą, że w tych cięż­kich cza­sach rów­nież­nie bra­ko­wa­ło ludzi z pasją two­rze­nia, któ­rzy wyko­nu­jąc swo­ją czę­sto nie­do­ce­nia­ną wte­dy pra­cę, pro­jek­to­wa­li cie­ka­we rze­czy. Krze­sło to sty­lem zawią­zu­je do zało­żeń idei Bau­hau­su. Mogło słu­żyć zarów­no jako mebel biu­ro­wy jak i warsz­ta­to­wy. Z tablicz­ki zna­mio­no­wej zamo­co­wa­nej pod sie­dzi­skiem wie­my nato­miast że kosz­to­wa­ło (zapew­ne w deta­lu) 780 zł, waży 7 kg, ozna­czo­ne zosta­ło jako typ K7 znak KT4.

Ele­men­ty drew­nia­ne osa­dzo­ne są na spe­cjal­nej chro­mo­wa­nej szy­nie dzię­ki któ­rej moż­na regu­lo­wać zarów­no wyso­kość opar­cia jak i głę­bo­kość sie­dzi­ska. Spe­cjal­ny mecha­nizm ze sprę­ży­ną dosto­so­wu­je kąt usta­wie­nia opar­cia do ple­ców. Sie­dzi­sko przy­mo­co­wa­ne jest do czę­ści meta­lo­wej czte­re­ma syme­trycz­nie roz­miesz­czo­ny­mi pła­ski­mi śru­ba­mi . Kom­fort sie­dze­nia dodat­ko­wo zwięk­sza sprę­ży­stość szy­ny, któ­ra dzia­ła jak amor­ty­za­tor przy opie­ra­niu się. Szy­na osa­dzo­na jest na gwin­to­wa­nej od wewnątrz rurze przy­mo­co­wa­nej na sta­łe do żeliw­nej pod­sta­wy. Każ­de z czte­rech ramion pod­sta­wy wykoń­czo­ne jest gumo­wą stop­ką, któ­ra jest przy­ja­zna dla drew­nia­nych pod­łóg i parkietów.

W ramach restau­ra­cji cała powierzch­nia drew­nia­na i meta­lo­wa krze­sła zosta­ła dokład­nie oczysz­czo­na. Ele­men­ty drew­nia­ne zosta­ły pod­da­ne tech­ni­ce posta­rza­nia i pokry­te mato­wym lakie­rem. Wszyst­kie ele­men­ty są oryginalne.

Posia­da­my 20 egzem­pla­rzy takich krze­seł i na spe­cjal­ne zamó­wie­nie może­my wykoń­czyć drew­no w kil­ku warian­tach odcieni.

krzesło obrotowe — wymiary i dane techniczne:

  • pod­sta­wa 41 x 41 cm
  • sze­ro­kość (max) sie­dzi­ska — 37 cm
  • głę­bo­kość sie­dzi­ska — 35,5 cm
  • sze­ro­kość opar­cia — 36 cm
  • wyso­kość opar­cia — 15 cm
  • wyso­kość krze­sła regu­lo­wa­na: 77,5 cm ‑88 cm

Może spodoba się również…

Przejdź do góry