Kurt Rosenthal Oly Lux — lampa medyczna

2 100 

1 w magazynie

Ta oryginalna lampa medyczna wykonana została w fabryce Kurta Rosenthala. Służyła jako promiennik, a teraz doskonale sprawdzi się zarówno jako kinkiet jak i lampka stojąca w odpowiednim miejscu Twojego wnętrza. Jej styl nawiązujący do idei głoszonych przez wajmarski BAUHAUS może doskonale wkomponować się w charakter Twojego wnętrza. Lampka jest bardzo praktyczna dzięki dwustopniowej regulacji.

1 w magazynie

Opis

Kurt Rosenthal Oly Lux

Kurt Rosen­thal jest bar­dzo zna­nym pro­du­cen­tem lamp, a model Oly Lux  jest  regu­lo­wa­ną lam­pą sto­ło­wa mogą­ca słu­żyć rów­nież jako kin­kiet, a pocho­dzi z fabry­ki Kur­ta Rosen­tha­la — Elek­tro­med (w miej­sco­wo­ści Furth koło Norym­ber­gi). Ta nie­zwy­kle ory­gi­nal­na lam­pa nawią­zu­je do idei Bau­hau­su, a wyko­na­na zosta­ła ; ogól­no­do­stęp­ne źró­dła inter­ne­to­we wska­zu­ją na to że lam­pa pocho­dzi z lat 40 ubie­głe­go wie­ku co by zga­dza­ło patrząc na lata w któ­rych funk­cjo­no­wa­ła fabry­ka Kur­ta Rosen­tha­la. Pier­wot­nie model ten miał słu­żyć zarów­no jako lam­pa do oświe­tla­nia jak i lam­pa grzew­cza (pro­mien­nik), na co wska­zu­je jej kształt oraz zasto­so­wa­nie cera­micz­nej opraw­ki odpor­nej na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry. Posia­da bar­dzo ory­gi­nal­ne złą­cze  z tyłu alu­mi­nio­we­go klo­sza wyko­na­ne z alu­mi­nium i przy­sto­so­wa­ne co cera­micz­ne­go przy­łą­cza któ­rym jest zakoń­czo­ny prze­wód. Na przy­łą­czu umiej­sco­wio­ny jest włącz­nik któ­ry  prze­cho­dzi przez całą sze­ro­kość wtycz­ki. Roz­wią­za­nie takie sto­so­wa­ne było w urzą­dze­niach któ­re się moc­no nagrze­wa­ją (np pro­diż). Lam­pa jest regu­lo­wa­na dwo­ma pokrę­tła­mi przy pod­sta­wie oraz przy alu­mi­nio­wym klo­szu co daje dość dużo moż­li­wo­ści usta­wień. Może oświe­tlać mały frag­ment biur­ko jaki cał­kiem pokaź­ny kawa­łek ścia­ny i sufi­tu. Na chro­mo­wa­nej meta­lo­wej pod­sta­wie od spodu wid­nie­ją ozna­ko­wa­nia “Kurt Rosen­thal Fabrik elek­tro­med. Appa­ra­te Furth/ Bay”.

 

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 28,5 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 18 cm
  • max wyso­kość: 58 cm
  • prze­wód: beżo­wo-czar­ny oplot 135 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry