Lampa antywybuchowa wisząca

1 300 

1 w magazynie

Polska lampa przeciwwybuchowa wisząca pochodząca ze spółdzielni pracy "Przyszłość" w Sosnowcu. Jej przeznaczenie to przemysłowe budynki w strefie zagrożenia wybuchem. Lampa doskonale zaprezentuje się w towarzystwie masywnego drewnianego stołu w dużym salonie lub kuchni zaprojektowanej w stylu industrialnym.

1 w magazynie

Opis

LAMPA ANTYWYBUCHOWAMODEL C11

Lam­pa anty­wy­bu­cho­wa zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w Spół­dziel­ni Pra­cy “Przy­szłość” w Sosnow­cu i ozna­czo­na zosta­ła jako model C‑11. Nie­licz­ne wzmian­ki na temat ist­nie­nia i funk­cjo­no­wa­nia spół­dziel­ni pozwa­la­ją usta­lić że zakład ten funk­cjo­no­wał od począt­ku lat 50-tych do poło­wy 70-tych ubie­głe­go wieku.

Lam­py tego typu (z meta­lo­wy­mi osło­na­mi klo­szy i żaró­wek ) sto­so­wa­ne są w stre­fach zagro­że­nia wybu­chem gazu lub pyłu. Doty­czy to nie tyl­ko w dużych zakła­dów prze­my­sło­wych z bran­ży che­micz­nej, pali­wo­wej i prze­my­słu wydo­byw­cze­go, ale rów­nież  małych firm, takich jak np. lakier­nie, mły­ny, tar­ta­ki czy kotłow­nie węglowo-koksowe.

Gór­na część lam­py — żeliw­na obu­do­wa nosi śla­dy rdzy i znaj­du­je się na niej tablicz­ka, na któ­rej szcząt­ko­wo zacho­wa­ły się infor­ma­cję o pro­du­cen­cie. Ema­lio­wa­ny talerz poma­lo­wa­ny jest na kolor zie­lo­ny od góry i bia­ły od dołu. Widocz­ne są na nim  nie­wiel­kie odpry­ski ory­gi­nal­nej far­by. Aby dostać się do wnę­trza klo­sza i wymie­nić żarów­kę nale­ży odkrę­cić 2 śru­by trzy­ma­ją­ce sta­lo­wy kaga­niec będą­cy osło­ną szkla­ne­go klo­sza. Powierzch­nia lam­py wraz z osło­ną klo­sza zosta­ła oczysz­czo­na i wypo­le­ro­wa­na. W lam­pie tej zacho­wa­ła się wszyst­kie ory­gi­nal­ne ele­men­ty i dobrze pre­zen­tu­je się z duży­mi ozdob­ny­mi żarówkami.

wymiary i dane techniczne:

wyso­kość : 36 cm

śred­ni­ca tale­rza : 30 cm

wyso­kość osło­ny obu­do­wy : 22 cm

zasi­la­nie: 230 V

typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry