Lampa bankierska w stylu art deco

990 

1 w magazynie

Stara lampa biurkowa potocznie zwana bankierką za sprawą swojego kształtu do pracy typowo biurowej. Lampa została oczyszczona i pomalowana na całej powierzchni. Zachowała się oryginalna porcelanowa oprawka oraz włącznik.

1 w magazynie

Opis

LAMPA BANKIERSKA

Lam­pa ban­kier­ska zapro­jek­to­wa­na w sty­lu art deco może pocho­dzić z lat 20 lub 30-tych ubie­głe­go stu­le­cia. Jeże­li w prze­szło­ści była wyko­rzy­sta­na zgod­nie z jej nazwą — zapew­ne “widzia­ła” ona wię­cej pie­nię­dzy niż nie­je­den z nas.  Jest to bar­dzo prak­tycz­na lam­pa do pra­cy przy biur­ku za spra­wą nie­wiel­kie­go klo­sza, któ­re­go kon­struk­cja pozwa­la oświe­tlić pożą­da­ny obszar na biur­ku nie ośle­pia­jąc przy tym oso­by znaj­du­ją­cej się w pobli­żu.  Posia­da ona cięż­ką żeliw­ną, okrą­gła pod­sta­wę  do któ­rej przy­mo­co­wa­ne jest wysu­wa­ne tele­sko­po­wo ramię, za pomo­cą któ­re­go moż­na zmie­niać wyso­kość klo­sza w zakre­sie +/- 10 cm. Ramię przy­mo­co­wa­ne jest do pod­sta­wy za pomo­cą śru­by motyl­ko­wej znaj­du­ją­cej się mniej wię­cej w poło­wie wyso­ko­ści od pod­sta­wy do klo­sza. Powierzch­nia lam­py zosta­ła oczysz­czo­na aby wyeks­po­no­wać brą­zo­wą far­bę z chro­po­wa­tą struk­tu­rą. Powierzch­nia wewnętrz­na klo­sza jest w kolo­rze srebr­nym. W lam­pie tej zacho­wa­ła się ory­gi­nal­na opraw­ka umiesz­czo­na po pra­wej stro­nie klo­sza parząc na nie­go od przo­du. Kabel i wtycz­ka zosta­ły wymie­nio­ne na egzem­pla­rze dosko­na­le pasu­ją­ce do kli­ma­tu lam­py. Od dołu na pod­sta­wie zacho­wa­ły się zna­ki: 2 F

wymiary i dane techniczne:

  • wymia­ry klo­sza: sze­ro­kość 23 cm; śred­ni­ca 4,5 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 12 cm
  • wyso­kość regu­lo­wa­na: 25 — 35 cm
  • prze­wód: brą­zo­wy 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry