lampa biurkowa 1001 lamps

800 

1 w magazynie

Lampa biurkowa 1001 lamps jest dość dużych rozmiarów i posiada regulowane 2 ramiona, dzięki czemu można odpowiednio ją ustawić przy pracy

1 w magazynie

Opis

LAMPA BIURKOWA 1001 LAMPS

Lam­pa biur­ko­wa 1001 lamps wzo­ro­wa­na na mode­lu Angle­po­ise wypro­du­ko­wa­na w Wiel­kiej Bry­ta­ni przez Tho­usand And One Lamps LTD. Histo­ria lamp  Angle­po­ise się­ga poło­wy XIX wie­ku. W poło­wie XIX w powsta­ła fir­ma Her­bert Ter­ry and Sons Ltd., któ­ra spe­cja­li­zo­wa­ła się w pro­duk­cji sprę­żyn. Wyro­by tej fir­my mia­ły bar­dzo sze­ro­kie zasto­so­wa­nie, a z bie­giem lat sprę­ży­na sta­ła się ele­men­tem coraz bar­dziej powszech­nym i znaj­do­wa­ła zasto­so­wa­nie w wie­lu przed­mio­tach — od pro­stych spi­na­czy biu­ro­wych po sio­deł­ka rowerowe.

 

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 21 cm
  • głę­bo­kość klo­sza: 21 cm
  • wyso­kość lam­py max : 85 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 20 cm
  • prze­wód: 250 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry