lampa biurkowa kandem

1 200 

1 w magazynie

Lampa biurkowa kandem na sztywnym ramieniu z lat 30-tych. Jest to model zaprojektowany przez Marianne Brandt przedstawicielki szkoły Bauhaus.

1 w magazynie

Opis

LAMPA BIURKOWA KANDEM

Lam­pa biur­ko­wa Kan­dem to model zapro­jek­to­wa­ny przez Marian­ne Brandt przed­sta­wi­ciel­ki szko­ły Bau­haus. Wypro­du­ko­wa­na zosta­ła przez fimę Kan­dem w latach 30-tych XX wie­ku. Posia­da sztyw­ne lek­ko wygię­te ramię przy­mo­co­wa­ne do  pod­sta­wy. Na koń­cu ramie­nia znaj­du­je się zabez­pie­czo­ny lakie­rem klosz któ­re­go kąt nachy­le­nia moż­na regu­lo­wać (ok 30 stop­ni). Regu­lo­wa­ny jest rów­nież kąt nachy­le­nia ramie­nia do pod­ło­ża w zakre­sie (+/- 45 stop­ni). Taki zakres regu­la­cji choć nie jest duży — pozwa­la jed­nak dokład­nie oświe­tlić miej­sce pra­cy a dodat­ko­wo stwa­rza moż­li­wość doświe­tla­nia z róż­nych kątów. Lamp­ka wyko­na­na jest z meta­lu. W ramach restau­ra­cji — zosta­ła poma­lo­wa­na na zewnętrz­nej powierzch­ni kolo­rem brą­zo­wym, nato­miast wewnątrz klo­sza w kolo­rze bia­łym. Na środ­ku pod­sta­wy znaj­du­je się włącz­nik. Kabel został wymie­nio­ny na brą­zo­wy prze­wód w oplo­cie. Wtycz­ka do kon­tak­tu z ubie­głe­go wie­ku (stan maga­zy­no­wy) dosko­na­le uzu­peł­nia całość.

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 14 cm
  • wymia­ry pod­sta­wy: 23 cm x 14 cm (w naj­szer­szym miejscu)
  • wyso­kość max: 52 cm
  • prze­wód: brą­zo­wy 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry