Lampa biurkowa mała

990 

1 w magazynie

Lampa biurkowa mała w kolorze zielonym morskim na stolik nocny. Bardzo praktyczna ze względu na swój mały rozmiar i prostą konstrukcję.Powierzchnia zewnętrzna klosza i podstawy ma charakterystyczną wypukłą fakturę uzyskiwaną przy stosowaniu specjalnej farby.

1 w magazynie

Opis

Lampa biurkowa mała na biurko lub stolik nocny.

Lam­pa biur­ko­wa mala sty­lem nawią­zu­ją­ca do lat 70-tych. Nie­ste­ty nie uda­ło nam się uzy­skać zbyt wie­le infor­ma­cji na temat tego mode­lu, któ­ry  jest bar­dzo prak­tycz­ny ze wzglę­du na małe roz­mia­ry. Klo­sza umiej­sco­wio­ny jest na sztyw­nym chro­mo­wa­nym ramie­niu. Cała kon­struk­cja wyko­na­na jest z meta­lu, a . Powierzch­ni klo­sza i pod­sta­wy poma­lo­wa­na zosta­ła na kolor jasno zie­lo­ny z cha­rak­te­ry­stycz­ną fak­tu­rą na powierzch­ni. Na środ­ku pod­sta­wy znaj­du­je się bia­ły włącz­nik. W prze­ci­wień­stwie do zewnętrz­nej czę­ści klo­sza powierzch­nia wewnątrz klo­sza jest bia­ła i gład­ka. W lamp­ce zacho­wał się ory­gi­nal­ny prze­wód, a wtycz­ka zosta­ła wymie­nio­na na sty­low zamien­nik. Cała powierzch­nia zosta­ła dokład­nie oczyszczona.

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 18 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 11 cm
  • wyso­kość: 25 cm
  • prze­wód:  120 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E14

Może spodoba się również…

Przejdź do góry