lampa biurkowa retro

920 

Brak w magazynie

Lampa biurkowa retro pozwala jednak dokładnie oświetlić miejsce pracy a dodatkowo stwarza możliwość doświetlania przestrzeni nad lampą.

Brak w magazynie

Opis

LAMPA BIURKOWA RETRO

Lam­pa biur­ko­wa retro. Głów­ny ele­ment kon­struk­cji sta­no­wi sztyw­ne lek­ko wygię­te ramię przy­mo­co­wa­ne do  pod­sta­wy. Na koń­cu ramie­nia znaj­du­je się sto­sun­ko­wo duży klosz osa­dzo­ny na zawia­sie kul­ko­wym, któ­re­go kąt nachy­le­nia moż­na regu­lo­wać w jed­nej płasz­czyź­nie. Taki zakres regu­la­cji choć nie jest duży — pozwa­la jed­nak dokład­nie oświe­tlić miej­sce pra­cy a dodat­ko­wo stwa­rza moż­li­wość doświe­tla­nia prze­strze­ni nad lam­pą. Lamp­ka wyko­na­na jest z meta­lu, a frag­ment ramie­nia jest bakelitowy.

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 16 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 17 cm
  • wyso­kość max: 58 cm
  • prze­wód: czar­ny 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry