Lampa biurkowa z warszawskiej spółdzielni pracy SKALA

590 

1 w magazynie

Dwie chromowane lampy biurkowe wyprodukowane w latach 50-tych w Warszawskiej Spółdzielni Pracy “SKALA". Osoby chodzące do podstawówki w latach 1960-1980 powinny kojarzyć bardzo charakterystyczne logo na ekierce lub cyrklu. Lampka nadaje się doskonale jako element wystroju wnętrza w lofcie.

1 w magazynie

Opis

LAMPA BIURKOWA z warszawskiej spółdzielni pracy SKALA

Lam­pa biur­ko­wa zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w Spół­dziel­ni Pra­cy “SKALA w War­sza­wie w latach pięć­dzie­sią­tych ubie­głe­go stu­le­cia. Oso­by, któ­re cho­dzi­ły do szko­ły przed rokiem 90-tym powin­ny koja­rzyć cha­rak­te­ry­stycz­ne logo tej spół­dziel­ni cho­ciaż­by z cyr­kla, linij­ki lub ekier­ki na lek­cjach mate­ma­ty­ki lub zaję­ciach prak­tycz­no tech­nicz­nych. Pomi­mo że cza­sy nie były łatwe — nie bra­ko­wa­ło ludzi z pasją two­rze­nia, któ­rzy wyko­nu­jąc total­nie nie­do­ce­nia­ną wte­dy pra­cę pro­jek­to­wa­li cie­ka­we rzeczy.

Jed­nym z takich przy­kła­dów stwo­rzo­nych na Wil­czej 32 w War­sza­wie  jest pro­sta chro­mo­wa­na lam­pa biur­ko­wa w jed­no­li­tym kolo­rze  (sygna­tu­ra mode­lu nie zosta­ła przez nas ziden­ty­fi­ko­wa­na). Jest to bar­dzo ergo­no­micz­na lam­pa biur­ko­wa, któ­ra dosko­na­le spraw­dzi się jako ele­ment wystro­ju miesz­ka­nia w lof­cie.  Posia­da sztyw­ne lek­ko wygię­te ramię przy­mo­co­wa­ne w docią­żo­nej żeli­wem pod­sta­wy. Na koń­cu ramie­nia znaj­du­je się klosz któ­re­go kąt nachy­le­nia moż­na regu­lo­wać (ok 30 stop­ni). Regu­lo­wa­ny jest rów­nież kąt nachy­le­nia ramie­nia do pod­ło­ża w zakre­sie (+/- 45 stop­ni). Taki zakres regu­la­cji choć nie jest impo­nu­ją­cy — pozwa­la jed­nak dokład­nie oświe­tlić miej­sce pra­cy a dodat­ko­wo stwa­rza moż­li­wość doświe­tla­nia z róż­nych kątów. Posia­da­my 2 takie same egzem­pla­rze, któ­re róż­nią się kolo­rem włącz­ni­ka ( poza tym są takie same). Oby­dwa zacho­wa­ły się w bar­dzo dobrym sta­nie i posia­da­ją nie­wiel­kie śla­dy użyt­ko­wa­nia. Powierzch­nia chro­mo­wa zosta­ła oczysz­czo­na i wypo­le­ro­wa­na. Opraw­ki zacho­wa­ły się ory­gi­nal­ne tak jak i włącz­ni­ki któ­ry zamo­co­wa­ny jest na pod­sta­wie. Pod­sta­wa jed­nej z lamp (z czar­nym włącz­ni­kiem) jest tro­chę bar­dziej wypo­le­ro­wa­na aż do momen­tu gdy poja­wi­ły się lek­ki prze­bar­wie­nia, któ­re nada­ją spe­cy­ficz­ne­go klimatu.

 

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 15cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 16 cm
  • wyso­kość max: 50 cm
  • prze­wód: czar­ny 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry