Lampa fabryczna z kratownicą

800 

Brak w magazynie

Solidna i zwarta w swojej budowie lampa przeciwwybuchowa doskonale zaprezentuje w surowym wnętrzu.

Brak w magazynie

Opis

LAMPA FABRYCZNA Z KRATOWNICĄ.

Lam­pa fabrycz­na z kra­tow­ni­cą osła­nia­ją­cą  szkla­ną część klo­sza. Kon­struk­cją bar­dzo przy­po­mi­na inną lam­pę z naszej kolek­cji. W prze­szło­ści zapew­ne oświe­tla­ła w halę pro­duk­cyj­ną lub maga­zyn w któ­rym mogło ist­nieć zagro­że­nie wybu­chem, o czym świad­czy wyżej wspo­mnia­ne wyżej zbrojenie.

Praw­do­po­dob­nie zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w latach 80-tych. Ma bar­dzo zwar­tą for­mę, a jej powierzch­nia nosi nie­wiel­kie śla­dy rdzy i paty­ny. Lam­pa zosta­ła dokład­nie oczysz­czo­na, i nie posia­da żad­nych zna­ków, na pod­sta­wie któ­rych moż­na było by okre­ślić jej pocho­dze­nie.  Lam­pa wyko­na­na jest z meta­lu nato­miast dol­ny klosz wyko­na­ny jest z gru­be­go szkła. Aby wymie­nić żarów­kę nale­ży zde­mon­to­wać kra­tow­ni­cę i szkla­ną część klo­sza, któ­re osa­dzo­ne są na meta­lo­wej obrę­czy. Obręcz z kolei przy­mo­co­wa­na zapię­ciem ze śru­bą motyl­ko­wą. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość roz­łą­cze­nia czę­ści środ­ko­wej od górnej.

W lam­pie tej zacho­wa­ły się wszyst­kie ory­gi­nal­ne elementy

Lampa fabryczna z kratownicą — wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość : 46 cm
  • śred­ni­ca  : 40 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

 

Może spodoba się również…

Przejdź do góry