Lampa gabinetowa w stylu art deco

950 

1 w magazynie

Lampa gabinetowa zaprojektowana w stylu art deco może pochodzić z pierwszej połowy XX wieku. Zrobiona białego szkła z metalowymi elementami. Zachowały się wszystkie oryginalne elementy.

1 w magazynie

Opis

LAMPA GABINETOWA

Lam­pa gabi­ne­to­wa zapro­jek­to­wa­na w sty­lu art deco może pocho­dzić z pierw­szej poło­wy ubie­głe­go stu­le­cia. Kon­struk­cja i prze­wa­ża­ją­cy mate­riał to bia­łe szkło z meta­lo­wy­mi ele­men­ta­mi w kolo­rze zło­tym.  Klosz nie jest przy­mo­co­wa­ny i moż­na go łatwo zde­mon­to­wać w celu np zmia­ny żarów­ki. Ze zdo­bio­nej wzo­ra­mi  pod­sta­wy wycho­dzi ory­gi­nal­nie zacho­wa­ny kabel na któ­rym jest włącz­nik . W lam­pie tej zacho­wa­ły się wszyst­kie ory­gi­nal­ne części.

wymiary i dane techniczne:

  • wymia­ry klo­sza: wyso­kość 19 cm; śred­ni­ca 25 cm
  • wyso­kość: 58 cm
  • prze­wód: 160 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry