Grzybek lampa biurkowa

950 

2 w magazynie

Lampa grzybek doskonale nadaje się na szafkę nocną. Jest niewielkich rozmiarów i posiada regulowany abażur, który można odpowiednio ustawić przy nocnym czytaniu

2 w magazynie

Opis

LAMPA GRZYBEK

Lam­pa grzy­bek  wypro­du­ko­wa­na w Pol­sce w roku 1960 naj­praw­do­po­dob­niej w zakła­dach Polam Wil­ka­sy. Model ten ze wzglę­du na nie­wiel­kie roz­mia­ry i kształt przy­po­mi­na­ją­cy grzy­ba —  dosko­na­le nada­je się na szaf­kę noc­ną. Meta­lo­wy aba­żur osa­dzo­ny jest na żarów­ce za pomo­cą dwóch okrą­głych dru­ci­ków dzię­ki cze­mu moż­na regu­lo­wać jego usta­wie­nie. Pod­sta­wa i aba­żur połą­czo­ne są ze sobą pla­sti­ko­wym owal­nym trzpie­niem w kolo­rze brą­zo­wym. Ele­men­ty chro­mo­wa­ne przy pod­sta­wie i na środ­ku aba­żu­ru zosta­ły wypo­le­ro­wa­ne i wymie­nio­ny został kabel nawią­zu­ją­cy kolo­rem do trzpie­nia zakoń­czo­ny sty­lo­wą wtycz­ką. Kla­sycz­ny mały czer­wo­no-czar­ny  włącznik/wyłącznik umiej­sco­wio­ny na pod­sta­wie. Na spo­dzie lam­py widocz­ne są infor­ma­cje mówią­ce o roku pro­duk­cji, gatun­ku i cenie (120 zł ). Klosz od wewnątrz ma kolor meta­licz­ny i posia­da nie­wiel­kie zadrapania.

Posia­da­my dwa iden­tycz­ne egzem­pla­rze zacho­wa­ne w podob­nym stanie.

 

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca aba­żu­ru: 21 cm
  • wyso­kość lam­py: 22 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 13 cm
  • prze­wód: 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry