Lampa industrialna wisząca niemieckiej firmy SLV

1 600 

Brak w magazynie

Solidna niemiecka lampa przemysłowa doskonale zaprezentuje się w towarzystwie masywnego drewnianego stołu w dużym salonie lub kuchni zaprojektowanej w stylu industrialnym, w pracowni oraz w klimatycznej knajpie.

Brak w magazynie

Opis

LAMPA INDUSTRIALNA WISZĄCA

Lam­pa indu­strial­na wiszą­ca zosta­ła praw­do­po­dob­nie wypro­du­ko­wa­na w latach 80-tych przez nie­miec­ką fir­mę SLV, któ­ra jest jed­nym z wio­dą­cych pro­du­cen­tów oświe­tle­nia prze­my­sło­we­go. Zbu­do­wa­na jest na bazie solid­nej meta­lo­wej opra­wy świetl­nej i mogła być sto­so­wa­na w stre­fach zagro­że­nia wybu­chem gazu lub pyłu o czym świad­czy zabez­pie­cze­nie okrą­głą kra­tow­ni­cą od dołu.

Lam­pa ta posia­da bar­dzo ory­gi­nal­ny sys­tem mocu­ją­cy w posta­ci solid­nej ramy przy­mo­co­wa­nej do gór­nej czę­ści obu­do­wy dwie­ma solid­ny­mi śru­ba­mi. Od góry moż­na się dostać do prze­wo­dów i kost­ki odkrę­ca­jąc bake­li­to­wą nakręt­kę, na któ­rej wid­nie­ją infor­ma­cję o pro­du­cen­cie oraz inne para­me­try (prze­zna­czo­na do żaró­wek 1000W). Wewnątrz obu­do­wy zamo­co­wa­na jest por­ce­la­no­wa opraw­ka na żarów­ki o gwin­cie E40. Moż­li­we jest zamo­co­wa­nia reduk­to­ra do stan­dar­do­wych gwin­tów E27 sto­so­wa­nych w gospo­dar­stwach domo­wych. Aby wymie­nić żarów­kę nale­ży zde­mon­to­wać dol­ną obręcz z kra­tow­ni­cą, na któ­rej osa­dzo­na jest szy­ba i ochron­ne zbro­je­nie. Obręcz przy­mo­co­wa­na jest do obu­do­wy czte­re­ma klam­ra­mi, dodat­ko­we zabez­pie­cze­nie sta­no­wi uchwyt zawiasowy.

Wewnętrz­na stro­na klo­sza wyko­na­na jest z alu­mi­nium, któ­re zacho­wa­ło się w ide­al­nym sta­nie. Egzem­plarz ten na zewnętrz­nej obu­do­wie   posia­da zadra­pa­nia i  śla­dy rdzy, lecz celo­wo posta­no­wi­li­śmy tego nie zmie­niać aby zacho­wać moc­no prze­my­sło­wy cha­rak­ter lampy.W lam­pie tej zacho­wa­ła się wszyst­kie ory­gi­nal­ne ele­men­ty i dobrze pre­zen­tu­je się z duży­mi ozdob­ny­mi żarówkami.

W naszej kolek­cji posia­da­my bar­dzo podob­ną lam­pę tego same­go producenta

wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość : 68 cm
  • śred­ni­ca  : 44 cm
  • meta­lo­wa obej­ma 28 x 21 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E40

Może spodoba się również…

Przejdź do góry