LAMPA MEDYCZNA ULTRA VITALUX

1 200 

Brak w magazynie

Lampa medyczna Ultra Vitalux jest sztandarowym przykładem głównego kierunku działania Restauracji Lamp. Model wyprodukowany został dla przemysłu medycznego.

Brak w magazynie

Opis

LAMPA MEDYCZNA ULTRA VITALUX

Lam­pa medycz­na Ultra Vita-lux to model bar­dzo podob­ny w budo­wie do OSRAM VITALUX GU 100. Ten sta­ry model lam­py wypro­du­ko­wa­ny został dla prze­my­słu medycz­ne­go przez pol­ski oddział OSRAM. Naj­praw­do­po­dob­niej zasto­so­wa­nie miał w medy­cy­nie jako pro­mien­nik, któ­re­go natę­że­nie pro­mie­ni UV moż­na było regu­lo­wać poprzez zbli­ża­nie i odda­la­nie żarów­ki od naświe­tla­ne­go miejsca.

Obec­nie lam­pa przy­sto­so­wa­na jest do oświe­tla­nia zarów­no jako kin­kiet jak i lam­pa sto­ją­ca. Na dole pod­sta­wy posia­da otwór słu­żą­cy do zamo­co­wa­nia jej na ścia­nie.  Za pomo­cą rucho­mej opraw­ki moż­na regu­lo­wać zasięg świa­tła ręcz­nie od zewnętrz­nej stro­ny klo­sza. Po usta­wie­niu głę­bo­ko­ści na jakiej chce­my aby zna­la­zła się opraw­ka, spe­cjal­na śru­ba kontr­ują­ca słu­ży do zablo­ko­wa­nia drąż­ka, do któ­re­go przy­mo­co­wa­na jest opraw­ka. Dodat­ko­wo lam­pa ta jest regu­lo­wa­na w dwóch płasz­czy­znach. Moż­na zmie­niać dłu­gość ramie­nia oraz kąt usta­wie­nia klo­sza. Drew­nia­ne ramię lam­py jest w kolo­rze czar­nym, nato­miast pozo­sta­łe ele­men­ty poma­lo­wa­ne są na jasną żółć. Na widocz­nej czę­ści pod­sta­wy zacho­wa­ła się nazwa mode­lu i pro­du­cen­ta. Klosz od wewnętrz­nej został wypo­le­ro­wa­ny a na powło­ce chro­mo­wej są nie­wiel­ki­mi śla­dy rdzy, któ­re nada­ją cha­rak­te­ru lam­pie. Kabel wycho­dzi z drąż­ka regu­lu­ją­ce­go głę­bo­kość żarówki.

 

wymiary i dane techniczne:

 

  • śred­ni­ca klo­sza: 34cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 20 cm
  • wyso­kość regu­lo­wa­na od: 50 cm — 62 cm
  • głę­bo­kość klo­sza: 37 cm
  • prze­wód: czar­ny 220 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Informacje dodatkowe

Waga 5 kg
Wymiary 40 × 40 × 70 cm
kolor

czarny, biały

Może spodoba się również…

Przejdź do góry