Lampa na biurko Technomat

650 

1 w magazynie

Wężowa lampa na biurko wyprodukowana w latach 60-tych w Spółdzielni Pracy “Technomat” w Podkowie Leśnej. Model ten został oznaczony jako LB-1 i poprzez wyginanie węża na którym jest zamocowany klosz można uzyskać bardzo ciekawe wizualnie ustawienie lampy oraz dokładnie doświetlić pożądany obszar.

1 w magazynie

Opis

LAMPA NA BIURKO z głębokiego PRLu

Lam­pa na biur­ko zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w Spół­dziel­ni Pra­cy “Tech­no­mat” w Pod­ko­wie Leśnej. Ten typo­wy dla czsów PRL twór jakim była spół­dziel­nia pra­cy był jed­nym z tych zakła­dów pra­cy któ­re zosta­ły stwo­rzo­ne za Gier­ka, a zli­kwi­do­wa­nych za Bal­ce­ro­wi­cza. Nie­kie­dy w takich miej­scach powsta­wa­ły cie­ka­we rze­czy. Pod­czas nie­speł­na 40 lat funk­cjo­no­wa­nia spół­dziel­ni wypro­du­ko­wa­no tam mię­dzy inny­mi wężo­wą lam­pę biu­ro­wa  (model ozna­czo­ny jako LB‑1). Jest to prak­tycz­na lamp­ka na biur­ko, któ­rą bar­dzo łatwo moż­na sobie usta­wić, aby oświe­tla­ła pożą­da­ny obszar. Klosz jest przy­mo­co­wa­ny to meta­lo­we­go węża któ­re­go to moż­na wygi­nać we wszyst­kie stro­ny. Moż­na usta­wić lam­pę zarów­no aby oświe­tla­ła sufit jak i mały kawa­łek biur­ka lub pod­ło­gi. Taka moż­li­wość pozwa­la dokład­nie oświe­tlić miej­sce pra­cy a dodat­ko­wo stwa­rza pole do bar­dzo wizu­al­nie cie­ka­wych usta­wień lam­py. Egzem­plarz ten ten jest bar­dzo dobrym sta­nie i posia­da nie­wiel­kie śla­dy użyt­ko­wa­nia. Powierzch­nia chro­mo­wa zosta­ła oczysz­czo­na i wypo­le­ro­wa­na. Opraw­ka zacho­wa­ła się ory­gi­nal­na tak jak i włącz­nik któ­ry zamo­co­wa­ny jest na kablu ok 30 cm od pod­sta­wy. Na spo­dzie pod­sta­wy znaj­du­je się tablicz­ka znamionowa

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 15cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 16 cm
  • wyso­kość od: 27 cm — 54 cm
  • prze­wód: czar­ny oplot 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry