Lampa na biurko z dużym kloszem

600 

2 w magazynie

Lampa na biurko wyprodukowana w Kombinacie Techniki Świetlnej "Polam" w Radomiu . Szeroki zakres regulacji klosza pozwala na kilka wariantów ustawienia oświetlenia powierzchni pod lampą jak i ścian czy nawet sufitu.

2 w magazynie

Opis

LAMPA NA BIURKO Z DUŻYM KLOSZEM

Lam­pa na biur­ko z dużym klo­szem zosta­ła wypro­du­ko­wa­na w Kom­bi­na­cie Tech­ni­ki Świetl­nej Polam w Rado­miu w latach 70-tych. Fabry­ka ta była czę­ścią zjed­no­cze­nia  Sprzę­tu Oświe­tle­nio­we­go i Elek­tro­me­cha­nicz­ne­go sku­pia­ją­ce zakła­dy pro­duk­cyj­ne tej bran­ży w cza­sach PRLu

Pre­zen­to­wa­ne tutaj lam­py ta jest bar­dzo sta­bil­na ze wzglę­du na swo­ją masyw­ną pod­sta­wę. Rucho­me ramię przy­mo­co­wa­ne jest do pod­sta­wy wewnątrz rur­ki, któ­ra wycho­dzi z pod­sta­wy. Kąt usta­wie­nia klo­sza wzglę­dem pod­sta­wy moż­na regu­lo­wać dowol­nie za spra­wą gięt­kie­go, wężo­we­go ramie­nia.  Sze­ro­ki zakres regu­la­cji pozwa­la na kil­ka warian­tów usta­wie­nia oświe­tle­nia powierzch­ni pod lam­pą jak i ścian czy nawet sufi­tu. W lam­pie zacho­wa­ła się ory­gi­nal­na por­ce­la­no­wa opraw­ka i kla­sycz­ny mały czar­no-bia­ły włącznik/wyłącznik na kablu zasi­la­nia. Posia­da­my dwie takie same lam­py w dwóch warian­tach kolo­ry­stycz­nych: jasno­zie­lo­nym ( z czar­ną pod­sta­wą) i żół­tym. Klosz w każ­dej z nich od wewnątrz poma­lo­wa­ny jest na bia­ło. Wszyst­kie far­by zasto­so­wa­ne przy tej lam­pie mają połysk. Lamp­ka dosko­na­le się zapre­zen­tu­je się zarów­no na biur­ku jak i w sypial­ni na noc­nej szafce.

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 29 cm
  • wyso­kość klo­sza: 15 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 20 cm
  • wyso­kość max: 65 cm
  • prze­wód: czar­ny 170 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry