Lampa Polam Wilkasy model OWP-200

900 

Brak w magazynie

Lampa przeciwwybuchowa z osłoną z fabryki w Wilkasach koło Giżycka doskonale zaprezentuje się w towarzystwie masywnego drewnianego stołu w dużym salonie lub kuchni zaprojektowanej w stylu industrialnym, w pracowni oraz w lokalu zaprojektowanym w stylu industrialnym.

Brak w magazynie

Opis

LAMPA POLAM WILKASY OWP-200

Lam­pa Polam Wil­ka­sy model OWP 200 to  repre­zen­tant­ka serii lamp ze wzmoc­nio­ny­mi i zabez­pie­czo­ny­mi opra­wa­mi świetl­ny­mi sto­so­wa­ny­mi w stre­fach zagro­że­nia wybu­chem gazu lub pyłu. Tego typu oświe­tle­nie sto­so­wa­no zarów­no w dużych zakła­dach prze­my­sło­wych z bran­ży che­micz­nej, pali­wo­wej i prze­my­słu wydo­byw­cze­go oraz w małych fir­mach takich jak np. lakier­nie, mły­ny, tar­ta­ki czy kotłow­nie węglowo-koksowe.

Egzem­plarz ten pocho­dzi z Zakła­dów Sprzę­tu Oświe­tle­nio­we­go “POLAMWILKASY”. Lam­py z serii OWP są mniej­sze od bar­dzo podob­nych rów­nież prze­ciw­wy­bu­cho­wych lamp ozna­czo­nych jako OMP. Fir­ma Polam jest jed­nym z pio­nie­rów pro­duk­cji prze­my­sło­we­go oświe­tle­nia w naszym kra­ju. Krót­ki opis prze­kształ­ceń tych zakłą­dów, a w nim cie­ka­wy histo­rycz­ny fakt: “w Pol­sce pierw­sze świe­cą­ce cudeń­ka na liniach pro­duk­cyj­nych poja­wi­ły się dopie­ro w 1907 roku” znaj­dziesz tutaj.

W gór­nej czę­ści żeliw­nej obu­do­wy znaj­du­je się “pusz­ka” na któ­rej wid­nie­ją infor­ma­cję o pro­du­cen­cie oraz inne para­me­try. Na samej górze znaj­du­je się otwór, przez któ­ry moż­na prze­ło­żyć lin­kę lub hak, abu powie­sić lam­pę.    Alu­mi­nio­wa część klo­sza lam­py zosta­ła oczysz­czo­na i poma­lo­wa­na na bia­ło. Aby wymie­nić żarów­kę nale­ży odkrę­cić 4 śru­by trzy­ma­ją­ce meta­lo­wy rów­nież bia­ły kaga­niec zabez­pie­cza­ją­cy szkla­ne ele­men­ty lam­py oraz zwol­nić dodat­ko­we zabez­pie­cze­nie łączą­ce 2 czę­ści żeliw­ne czę­ści kon­struk­cji obu­do­wy (łatwo dostać się nie jest, ale w koń­cu jest to lam­pa prze­ciw­wy­bu­cho­wa). W lam­pie zain­sta­lo­wa­na jest por­ce­la­no­wa opraw­ka dość dużych roz­mia­rów, któ­ra dobrze pre­zen­tu­je się z duży­mi ozdob­ny­mi żarówkami.

wymiary i dane techniczne:

 

wyso­kość : 42 cm

śred­ni­ca : 40 cm

zasi­la­nie: 230 V

typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry