Lampa przeciwwybuchowa z osłoną Polam Wilkasy

1 500 

1 w magazynie

Lampa przeciwwybuchowa z osłoną z fabryki w Wilkasach koło Giżycka doskonale zaprezentuje się w towarzystwie masywnego drewnianego stołu w dużym salonie lub kuchni zaprojektowanej w stylu industrialnym, w pracowni oraz w lokalu zaprojektowanym w stylu industrialnym.

1 w magazynie

Opis

LAMPA PRZECIWWYBUCHOWA Z OSŁONĄ

Lam­pa prze­ciw­wy­bu­cho­wa z osło­ną to repre­zen­tant­ka serii lamp z wzmoc­nio­ny­mi opra­wa­mi świetl­ny­mi sto­so­wa­ne są w stre­fach zagro­że­nia wybu­chem gazu lub pyłu. Doty­czy to zarów­no dużych zakła­dów prze­my­sło­wych z bran­ży che­micz­nej, pali­wo­wej i prze­my­słu wydo­byw­cze­go, jak i małych firm takich jak np. lakier­nie, mły­ny, tar­ta­ki czy kotłow­nie węglowo-koksowe.

Lama ta pocho­dzi z Zakła­dów Sprzę­tu Oświe­tle­nio­we­go “POLAMWILKASY” i pocho­dzi z serii lamp ozna­czo­nych jako OWP. Lam­py z tej serii są mniej­sze od bar­dzo podob­nych rów­nież prze­ciw­wy­bu­cho­wych lamp ozna­czo­nych jako OMP. Fir­ma Polam jest jed­nym z pio­nie­rów pro­duk­cji prze­my­sło­we­go oświe­tle­nia w naszym kra­ju. Krót­ki opis prze­kształ­ceń tych zakłą­dów, a w nim cie­ka­wy histo­rycz­ny fakt: “w Pol­sce pierw­sze świe­cą­ce cudeń­ka na liniach pro­duk­cyj­nych poja­wi­ły się dopie­ro w 1907 roku” znaj­dziesz tutaj.

Osło­na lam­py zosta­ła odma­lo­wa­na w kolo­rze jasno-zie­lo­nym. W gór­nej czę­ści żeliw­nej obu­do­wy znaj­du­je się “pusz­ka” na któ­rej wid­nie­ją infor­ma­cję o pro­du­cen­cie oraz inne para­me­trów.  Powierzch­nia lam­py wraz z osło­ną klo­sza zosta­ła oczysz­czo­na i wypo­le­ro­wa­na. Aby dostać się do wnętrz­na klo­sza i wymie­nić żarów­kę nale­ży odkrę­cić śru­by oraz zwol­nić dodat­ko­we zabez­pie­cze­nie łączą­ce 2 czę­ści obu­do­wy (łatwo dostać się nie jest, ale w koń­cu jest to lam­pa prze­ciw­wy­bu­cho­wa). W lam­pie tej zacho­wa­ła się wszyst­kie ory­gi­nal­ne ele­men­ty i dobrze pre­zen­tu­je się z duży­mi ozdob­ny­mi żarówkami.

 

wymiary i dane techniczne:

 

  • wyso­kość : .…. cm
  • sze­ro­kość (śred­ni­ca prze­kro­ju poprzecz­ne­go lam­py) : .…. cm
  • wymia­ry gór­nej czę­ści obu­do­wy : .… cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry