Lampa przeciwwybuchowa POLAM WILKASY OMP-250

600 

Brak w magazynie

Lampa przeciwwybuchowa z fabryki w Wilkasach koło Giżycka doskonale zaprezentuje się w towarzystwie masywnego drewnianego stołu w dużym salonie lub kuchni zaprojektowanej w stylu industrialnym.

Brak w magazynie

Opis

LAMPA PRZECIWWYBUCHOWA

Lam­pa prze­ciw­wy­bu­cho­wa OMP-250 to czę­sto spo­ty­ka­na lam­pa w prze­my­śle. Tego typu opra­wy świetl­ne sto­so­wa­ne były w stre­fach zagro­że­nia wybu­chem gazu lub pyłu. Doty­czy to nie tyl­ko w dużych zakła­dów prze­my­sło­wych z bran­ży che­micz­nej, pali­wo­wej i prze­my­słu wydo­byw­cze­go, ale rów­nież  małych firm, takich jak np. lakier­nie, mły­ny, tar­ta­ki czy kotłow­nie węglowo-koksowe.

Lama ta pocho­dzi z Zakła­dów Sprzę­tu Oświe­tle­nio­we­go “POLAMWILKASY” w Wil­ka­sach k/Giżycka. Jak poda­je obec­na stro­na inter­ne­to­wa zakła­du “histo­ria tego zakła­du roz­po­czę­ła się we wrze­śniu 1947r. jako Warsz­ta­ty Wydzie­lo­ne Napra­wy Maszyn Rol­ni­czych Pań­stwo­wych Gospo­darstw Rol­nych w Giżyc­ku.  Do miej­sco­wo­ści Wil­ka­sy nad jezio­rem Nie­go­cin zakła­dy prze­nie­sio­ne zosta­ły w 1951r. W 1957r. nastą­pi­ła zmia­na pro­fi­lu pro­duk­cji przed­się­bior­stwa na utrzy­ma­ną do dziś bran­żę oświe­tle­nio­wą. Począt­ko­wo pro­du­ko­wa­no sprzęt oświe­tle­nio­wy powszech­ne­go użyt­ku. Od lat sie­dem­dzie­sią­tych przed­się­bior­stwo spe­cja­li­zo­wa­ło się dodat­ko­wo w opra­wach prze­my­sło­wych i  przeciwwybuchowych”

Posia­da­my 2 iden­tycz­ne egzem­pla­rze. Zacho­wa­ły się w bar­dzo dobrym sta­nie poza nie­wiel­ki­mi śla­da­mi koro­zji w miej­scu zetknię­cia się szkła z meta­lem w jed­nej z lamp. W gór­nej czę­ści żeliw­nej obu­do­wy znaj­du­je się “pusz­ka” na któ­rej wid­nie­ją infor­ma­cję o pro­du­cen­cie, ostrze­że­nia, indek­sy oraz inne para­me­try.  Powierzch­nia lam­py wraz z osło­ną klo­sza zosta­ła oczysz­czo­na i wypo­le­ro­wa­na. Aby dostać się do wnętrz­na klo­sza i wymie­nić żarów­kę nale­ży odkrę­cić 8 dużych śrub oraz zwol­nić dodat­ko­we zabez­pie­cze­nie łączą­ce 2 czę­ści obu­do­wy. W lam­pach zacho­wa­ły się wszyst­kie ory­gi­nal­ne ele­men­ty. Dobrze pre­zen­tu­ją się z duży­mi ozdob­ny­mi żarówkami.

wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość : 65 cm
  • sze­ro­kość (śred­ni­ca prze­kro­ju poprzecz­ne­go lam­py) : 35 cm
  • śred­ni­ca gór­nej czę­ści obu­do­wy : 20 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry