Lampa przemysłowa dzwon

450 

Brak w magazynie

Lampa przemysłowa  w kształcie dzwonu pochodząca z Ukrainy. Zbudowana jest na bazie metalowej oprawy świetlnej pokrytej emalią. 5 fabrycznie nowych egzemplarzy.

Brak w magazynie

Opis

LAMPA PRZEMYSŁOWA DZWON

Lam­pa prze­my­sło­wa dzwon pocho­dzi z Ukra­iny i przy­po­mi­na kształ­tem mały dzwon.  Zbu­do­wa­na jest na bazie meta­lo­wej opra­wy świetl­nej pokry­tej ema­lią. Od zewnątrz poma­lo­wa­na jest w kolo­rze gra­fi­to­wym, nato­miast wnę­trze klo­sza jest bia­łe. Wewnątrz obu­do­wy zamo­co­wa­na jest meta­lo­wa opraw­ka na stan­dar­do­we żarów­ki uży­wa­ne w gospo­dar­stwach domo­wych. Na górze zamo­co­wa­ny jest uchwyt w kształ­cie oczka wyko­na­ny ze sta­li chro­mo­wa­nej, na któ­rym wid­nie­ją nume­ry seryj­ne. Nie­ste­ty nie posia­da­my żad­nych infor­ma­cji na temat tej lam­py poza kra­jem jej pocho­dze­nia. Egzem­plarz, któ­ry posia­da­my zacho­wał się w sta­nie ide­al­nym i praw­do­po­dob­nie nie był używany.

Lam­pa jest sto­sun­ko­wo mała i lek­ka, tak­że spo­koj­nie moż­na ją zamo­co­wać na haku wkrę­co­nym w pły­tę kartonowo-gipsową.

wymiary i dane techniczne:

  • wyso­kość: 35 cm
  • śred­ni­ca: 30 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E40

Może spodoba się również…

Przejdź do góry